Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24. septembra 2019 v utorok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť. pozvánka Prílohy pozvánka (723 kB) 19.09.2019

Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2

Obec Topoľnica zverejňuje dokumentáciu schváleného “Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2”. Dokumentácia je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Topoľnici a na Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01  Trnava. VZN Výpis z uznesenia Topoľnica ZaD 2 Text cistopis  Topoľnica ZaD

Zverejnenie zámeru – Výrobňa betónovej zmesi

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 23 odsek 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zverejňuje zámer navrhovanej činnosti: “Výrobňa betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – KAJAL”. Zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-betonovej-zmesi-compaq-elkomix-galanta-kajal Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úrad Galanta do 21 dní od zverejnenia zámeru. v

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM A ZBER PLASTOV DŇA 13.08.2019 (utorok)

Vážení obyvatelia, V nasledovných riadkoch by sme vám radi poskytli aktuálne informácie ohľadne odpadov.  Zber komunálneho odpadu zo smetných kuka nádob sa v našej obci koná každý párny týždeň v piatok. Touto cestou vyzývame našich obyvateľov, aby komunálny odpad v domácnostiach dávali už len do nových smetných nádob, ktoré obdržali od Obecného úradu – modré 240 litrové.  Dňa

Rozhodnutie Okresného úradu Šaľa – Územný plán obce Diakovce

Obec Topoľnica ako dotknutá obec informuje verejnosť v súlade s § 7 odsek 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o vydaní Rozhodnutia číslo OU-SA-OSZP-2019/005700-22 Okresným úradom v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie. Na základe predmetného rozhodnutia sa strategický dokument “Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 1/2019” nebude ďalej posudzovať. v Topoľnici, dňa

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa uskutoční dňa 31. júla 2019 v stredu so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť 🙂 pozvánka Prílohy pozvánka (365 kB) 25.07.2019