VZN – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Topoľnica

Obec Topoľnica zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 1/2018 zo dňa 12.12.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2. VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 12.12.2018 číslo 24/OZ-2018. VZN nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od zverejnenia. v Topoľnici, dňa 13.12.2018 VZN Topoľnica-ZaD-2-Priloha-1-VZN Topoľnica-ZaD-2-Priloha-2-VZN Topoľnica-ZaD-2-Priloha-3-VZN

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážené obyvatelia, v prílohe je pripojená Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica spolu s programom, ktoré sa bude konať dňa 12. decembra 2018 v stredu so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť 🙂 pozvánka Prílohy pozvánka (440 kB) 06.12.2018

Upovedomenie o začatí konania – Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 23 odsek 3 zákona informuje verejnosť o doručení zámeru navrhovanej činnosti: Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska. Informácia je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenska-s-pre Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR do 21 dní

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená Pozvánka spolu s programom na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa bude konať dňa 30. novembra 2018 v piatok so začiatkom o 17:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť ! Pozvánka   Prílohy Pozvánka (553 kB) 26.11.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Obec Topoľnica zverejňuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019. v Topoľnici, dňa 24.11.2018 Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019   Prílohy Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 (277 kB) 26.11.2018

Návrh VZN – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Topoľnica

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica spolu s prílohami, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť !Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2.” Návrh VZN je zverejnený dňom 23.11.208. v Topoľnici, dňa 23.11.2018 Návrh VZN – Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2 Topoľnica ZaD 2 Priloha 1 VZN Topoľnica