VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020 – INFORMÁCIE

V súvislosti v voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec zverejňuje nasledovné informácie: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.209 rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

HARMONOGRAMY zberu odpadov v roku 2020

Obec Topoľnica zverejňuje Harmonogramy zberu komunálneho odpadu zo smetných nádob z domácností a triedeného odpadu – plastov v plastových vreciach z domácností na rok 2020. Zber plastov – rok 2020 Komunálny odpad zo smetných nádob- rok 2020 Prílohy Zber plastov – rok 2020 (70 kB) 02.01.2020Komunálny odpad zo smetných nádob- rok 2020 (70 kB) 02.01.2020

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Topoľnica v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre obec Topoľnica nasledovne: topolnica@topolnica.sk  v Topoľnici, dňa 11.12.2019

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – Kajal

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu v Galante vo veci navrhovanej činnosti “Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – Kajal” umiestnenej na pozemku parc. č. 875/13, k. ú. Kajal. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. v Topoľnici, dňa 17.12.2019 Rozhodnutie Prílohy Rozhodnutie (316

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Bihari

Obec Topoľnica – ohlasovňa pobytu obyvateľov obce Topoľnica v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v z. n. p. oznamuje uloženie doporučenej listovej zásielky pre adresáta: Miroslav Bihari, rok narodenia 1984. v Topoľnici, dňa 13.12.2019 Oznámenie Prílohy Oznámenie (455 kB) 16.12.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Obec Topoľnica zverejňuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020. v Topoľnici, dňa 15.12.2019 Plán kontrolnej činnosti Prílohy Plán kontrolnej činnosti (85 kB) 15.12.2019