Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou – Mesto Galanta

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou: Mesto Galanta ako určený stavebný úrad podľa § 119 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania stavieb: „Kráľová nad Váhom ES, 22kV TS0810-117, VN 102 – VNK – stavebné objekty: SO 01 VN káblové vedenie ES-TS0810-117“, v pozemkoch v k. ú. Kráľová nad Váhom, Kajal, Topoľnica, Galanta,

Zverejnenie kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách prezidenta SR v roku 2019 a informácie

Obec Topoľnica v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019“ – zverejňuje zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm MAILOVÁ ADRESA na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístku: topolnica@topolnica.sk v Topoľnici, dňa 21. februára 2019 Gabriela Kelecsényiová zamestnanec poverený

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka s programom na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. februára 2019 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Srdečne Vás očakávame 🙂 pozvánka Prílohy pozvánka (340 kB) 20.02.2019

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 12. – 13. marca 2019 – oboznámenie verejnosti

Vážení obyvatelia, v prílohe sú pripojené oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 12. marca a 13. marca 2019. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12. marca 2019 – utorok – v čase od 08:00 hodiny do 11:00 hodiny sa týka nasledovných domácností: Paľovce čísla domov 262 – 279 – viď oznam pre

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – informácie

Vážení obyvatelia, v prílohe pripájame informácie ohľadne volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019 v sobotu od 07:00 hodiny do 22:00 hodiny. Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý

Oznámenie o doručovaní delegačných listín pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Obec Topoľnica zverejňuje Oznámenie o doručovaní delegačných listín členov do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019. Odovzdanie delegovania členov a náhradníkov končí 11. februára 2019 o 24:00 hodine. E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka je nasledovná: topolnica@topolnica.sk v Topoľnici, dňa 28.01.2019 oznámenie Prílohy oznámenie (689 kB)