Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – oznámenie

Obec Topoľnica, zastúpená starostom obce Zoltánom Szilvásim, oznamuje v súlade s  §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.02.2020 v utorok so začiatkom o 18:00 hodine. Tešíme sa na Vašu účasť  ! pozvánka Prílohy pozvánka (391 kB) 20.02.2020

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Bihari

Obec Topoľnica – ohlasovňa pobytu obyvateľov obce Topoľnica v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v z. n. p. oznamuje uloženie doporučenej listovej zásielky pre adresáta: Miroslav Bihari, rok narodenia 1984. v Topoľnici, dňa 11.02.2020 Oznámenie – Bihari Miroslav Prílohy Oznámenie – Bihari Miroslav

Zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu mesta Galanta – Rozhodnutie

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu v Galante o neposudzovaní strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu obce Galanta”. v Topoľnici, dňa 27.01.2020 Rozhodnutie – ZaD ÚP Galanta Prílohy Rozhodnutie – ZaD ÚP Galanta (103 kB) 27.01.2020

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020 – INFORMÁCIE

V súvislosti v voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec zverejňuje nasledovné informácie: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.209 rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

HARMONOGRAMY zberu odpadov v roku 2020

Obec Topoľnica zverejňuje Harmonogramy zberu komunálneho odpadu zo smetných nádob z domácností a triedeného odpadu – plastov v plastových vreciach z domácností na rok 2020. Zber plastov – rok 2020 Komunálny odpad zo smetných nádob- rok 2020 Prílohy Zber plastov – rok 2020 (70 kB) 02.01.2020Komunálny odpad zo smetných nádob- rok 2020 (70 kB) 02.01.2020