Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 11. decembra v stredu so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu. Tešíme sa na Vašu účasť !  

Návrh VZN – miestny poplatok za odpad

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Topoľnica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetný Návrh VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od jeho zverejnenia. v Topoľnici, dňa 26.11.2019 NÁVRH VZN – POPLATOK OD ROKU 2020 NÁVRH VZN – POPLATOK OD ROKU 2020 s dôvodovou správou

Návrh rozpočtu obce Topoľnica na roky 2020 – 2022

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh programového rozpočtu na obdobie rokov 2020 – 2022 . Rozpočet je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia. V Topoľnici, dňa 26.11.2019 programový rozpočet 2020_2021_2022 rozpočet 2020_2021_2022 Prílohy programový rozpočet 2020_2021_2022 (122 kB) 26.11.2019rozpočet 2020_2021_2022 (98 kB) 26.11.2019

Návrh priorít Komunitného plánu obce Topoľnica

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh priorít Komunitného plánu obce Topoľnica na obdobie rokov 2020 -2025. Priority budú zapracované do Komunitného plánu obce Topoľnica. Priroty je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia. V Topoľnici, dňa 26.11.2019 Návrh priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce Topoľnica   Prílohy Návrh priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce Topoľnica (27

Návrh VZN obce Topoľnica – miestny poplatok za rozvoj

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. Návrh VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia. V Topoľnici, dňa 26.11.2019 MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ OBCE TOPOĽNICA OD ROKU 2020 – Návrh VZN

Verejná vyhláška – Výzva – Oznámenie o vstupe

Obec Topoľnica zverejňuje Verejnou vyhláškou Výzvu/Oznámenie spoločnosti Zelená dolina, s.r.o., vo veci práva na dobu nevyhnutnú na odstránenie a okliesnenie stromov zasahujúcich do elektrického vedenia na vstup na dotknuté pozemky v katastrálnom území obce Topoľnica, ktorých vlastníkmi sú občania a daňovníci obce Topoľnica. Termín začatia prác – okliesnenie stromov, drevín a iných porastov, ktoré ohrozujú