Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Kajal – Zmeny a doplnky č. 1

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v súlade s § 6 odsek 2 písmeno c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niktorých zákonov v z.n.p. informuje verejnosť o strategickom dokumente ” Územný plán obce Kajal – Zmeny a doplnky č. 1″ Oznámenie o strategickom dokumente je

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy v Topoľnici

Obec Topoľnica, zastúpená Zoltánom Szilvásim, starostom obce ako zriaďovateľ Základnej školy v Topoľnici  podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  V Y H L A S U J E  výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy

Výberové konania na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici

Obec Topoľnica, zastúpená Zoltánom Szilvásim, starostom obce, ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  V Y H L A S U J E  výberové

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM

Vážení obyvatelia, V nasledovných riadkoch by sme vám radi poskytli informácie ohľadne odpadov.  Zber komunálneho odpadu zo smetných kuka nádob sa v našej obci koná každý párny týždeň v piatok.  Zajtra 14. mája sa uskutoční zber triedeného odpadu konkrétne zber plastov. Do  triedeného odpadu v kategórii plasty patrí: umelé PET flaše – teda plastové flaše od nápojov, ďalej plastové

Verejná vyhláška – Oznámenie o vydaní rozhodnutia Krajským pamiatkovým úradom v Trnave

Obec Topoľnica dňom 10.05.2019 zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o vydaní rozhodnutia číslo KPUTT-2019/10833-4/35038/Hor,Sl , ktorú dňa 09.05.2019 vydal Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Rozhodnutie je vydané za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby „IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 2022/80, 2022/128, 2022/129, 2022/81, 2022/78, KN-E parc.

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14. mája 2019

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2019 – v utorok – so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť. pozvánka Prílohy pozvánka (126 kB) 09.05.2019