Výzva RÚVZ na vykonanie deratizácie

Obec Topoľnica v prílohe zverejňuje Výzvu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na vykonanie deratizácie (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 01.10.2019 do 15.11.2019. v Topoľnici, dňa 30.09.2019 Deratizácia jeseň 2019 Prílohy Deratizácia jeseň 2019 (185 kB) 30.09.2019

Zverejnenie Kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje Kolaudačné rozhodnutie na povolenie užívania stavby: Kráľová nad Váhom ES, stavebný objekt SO 02 VN káblové vedenie ES-VN 102 a stavebný objekt:

Zverejnenie Kolaudačného rozhodnutia verejno vyhláškou

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje Kolaudačné rozhodnutie na povolenie užívania stavby: Kráľová nad Váhom ES, stavebný objekt SO 01 VN káblové vedenie ES-TS0810-117 pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná,

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24. septembra 2019 v utorok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť. pozvánka Prílohy pozvánka (723 kB) 19.09.2019

Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2

Obec Topoľnica zverejňuje dokumentáciu schváleného “Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2”. Dokumentácia je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Topoľnici a na Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01  Trnava. VZN Výpis z uznesenia Topoľnica ZaD 2 Text cistopis  Topoľnica ZaD

Zverejnenie zámeru – Výrobňa betónovej zmesi

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 23 odsek 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zverejňuje zámer navrhovanej činnosti: “Výrobňa betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – KAJAL”. Zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-betonovej-zmesi-compaq-elkomix-galanta-kajal Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úrad Galanta do 21 dní od zverejnenia zámeru. v