Výzva na realizáciu deratizácie

Obec Topoľnica zverejňuje výzvu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na vykonanie realizácie deratizácie v dobe od 24.04.2020 do 15.05.2020. výzva na deratizáciu   Prílohy výzva na deratizáciu (136 kB) 28.04.2020

Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal

Obec Topoľnica zverejňuje Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal vydané Obcou Kajal dňa 24.04.2020 pod číslom 53/2020-SÚ. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na OBecný úrad v Kajali. v Topoľnici, dňa 27.04.2020 Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie – Kajal Prílohy

Verejná vyhláška – Okresný úrad Galanta

Obec Topoľnica zverejňuje Zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta verejnou vyhláškou. Verejnú vyhlášku vydal dňa 01.04.2020 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslo OU-GA-OSZP-2020/003930. v Topoľnici, dňa 27.04.2020 verejná vyhláška GALANTA_M1_SKS GALANTA_M2_POZITIVA GALANTA_M3_NEGATIVA GALANTA_M4_PROBLEMY GALANTA_M5_NAVRH RÚSES Galanta Prílohy verejná vyhláška (144 kB) 27.04.2020GALANTA_M1_SKS (11 MB) 27.04.2020GALANTA_M2_POZITIVA (14 MB)

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie

Obec Topoľnica zverejňuje Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch a porastoch v územnom obvode okresu Galanta od 21.04.2020 o 08:00 do odvolania. čas zvýšeného nebezpečenstva Prílohy čas zvýšeného nebezpečenstva (52 kB) 22.04.2020

Územné rozhodnutie – IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ

Obec Topoľnica ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: “IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ”, zo dňa 14.04.2020 vydané pod číslom: OcU-TOP-23-001/2020-Bi. Rozhodnutie je zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Topoľnica a na webovej stránke obce Topoľnica www.topolnica.sk , pričom 15. deň sa považuje z deň doručenia. Rozhodnutie bude doručené verejnou

Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19 – AKTUALIZOVANÉ DŇA 22.04.2020 !!!

VÁŽENÍ OBYVATELIA, NIŽŠIE NÁJDETE VŠETKY INFORMÁCIE OHĽADNE MIMORIADNEJ SITUÁCIE PRE ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z DôVODU OCHORENIA COVID-19. STRÁNKU PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME A DOPĹŇAME VŽDY O NOVÉ A DOSTUPNÉ INFORMÁCIE OZNAMUJEME NAŠIM OBYVATEĽOM, ŽE PREDAJŇA COOP JEDNOTA TOPOĽNICA JE V DŇOCH PONDELOK – PIATOK OTVORENÁ V ČASE OD 06:00 hod. do 16:00 hod. V SOBOTU OD 07:00