AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM A ZBER PLASTOV DŇA 13.08.2019 (utorok)

Vážení obyvatelia, V nasledovných riadkoch by sme vám radi poskytli aktuálne informácie ohľadne odpadov.  Zber komunálneho odpadu zo smetných kuka nádob sa v našej obci koná každý párny týždeň v piatok. Touto cestou vyzývame našich obyvateľov, aby komunálny odpad v domácnostiach dávali už len do nových smetných nádob, ktoré obdržali od Obecného úradu – modré 240 litrové.  Dňa

Rozhodnutie Okresného úradu Šaľa – Územný plán obce Diakovce

Obec Topoľnica ako dotknutá obec informuje verejnosť v súlade s § 7 odsek 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o vydaní Rozhodnutia číslo OU-SA-OSZP-2019/005700-22 Okresným úradom v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie. Na základe predmetného rozhodnutia sa strategický dokument “Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 1/2019” nebude ďalej posudzovať. v Topoľnici, dňa

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa uskutoční dňa 31. júla 2019 v stredu so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť 🙂 pozvánka Prílohy pozvánka (365 kB) 25.07.2019

Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN  č. 3/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Topoľnica

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN  č. 3/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Topoľnica. Návrh Dodatku k VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia písomne alebo  ústne do zápisnice na Obecnom úrade. v Topoľnici, dňa 03.07.2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie

Obec Topoľnica zverejňuje oznam o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante dňom 28.06.2019 do odvolania. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Prílohy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (529 kB) 02.07.2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho rokovania

Obec Topoľnica ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a nariadenia ústneho rokovania na základe žiadosti navrhovateľa: Vladimír Nitran – na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ”, k. ú. Topoľnica. Prerokovanie predloženej žiadosti spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 30.07.2019 o 14:00 hodine so zrazom pozvaných na