OZNAM o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“

Obec Topoľnica ako obstarávateľ  „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica –  Zmeny a doplnky č. 2“ „Územný

VOĽBY – preberanie kandidátnych listín, delegačných listín, menovanie zapisovateľa, informácie o volebnej miestnosti a okrsku

Vážení obyvatelia, nižšie sú zverejnené nasledovné informácie: Oznámenie o preberaní kandidátnych listín Oznámenie o preberaní delegovania členov do komisie Vytvorenie okrsku a určenie volebnej miestnosti Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 704. Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Gabriela Kelecsényiová, bytom Topoľnica 4, 925 92 Topoľnica, pracovisko Obecný úrad Topoľnica, Topoľnica 13, 925

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

V prílohe je zverejnené Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018. v Topoľnici, dňa 20.08.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a obvodov Prílohy Oznámenie o určení počtu poslancov a obvodov (387 kB) 20.08.2018

Pozvánka na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2018. Tešíme sa na Vašu účasť ! pozvánka na 30. zasadnutie OZ   Prílohy pozvánka na 30. zasadnutie OZ (405 kB) 09.08.2018

Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta – Rozhodnutie Okresného úradu v Galante

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 7 odsek 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. informuje obyvateľov obce Topoľnica a verejnosť o vydaní Rozhodnutia číslo OU-GA-OSZP-2018/008176/AF. Predmetným Rozhodnutím Okresný úrad v Galante rozhodol, že navrhovaný strategický dokument

Voľby do orgánov samosprávy obce Topoľnica – DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!

Vážení obyvatelia, pod týmto príspevkom budeme zverejňovať najdôležitejšie informácie ohľadne volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Všetky ďalšie informácie ohľadne volieb nájdete na stránke http://www.minv.sk/?volby-oso2018 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.Rozhodnutie o vyhlásení volieb je