Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2019 v stredu so začiatkom o 18:00 hodine. Tešíme sa na Vašu účasť ! v Topoľnici, dňa 21.06.2019 pozvánka Prílohy pozvánka (402 kB) 21.06.2019

Záverečný účet obce Topoľnica za rok 2018

Obec Topoľnica zverejňuje Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2018. v Topoľnici, dňa 10.06.2019 Záverečný účet obce Topoľnica 2018   Prílohy Záverečný účet obce Topoľnica 2018 (262 kB) 10.06.2019

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ODPADOM A ZBER PLASTOV DŇA 11.06.2019 (utorok)

Vážení obyvatelia, V nasledovných riadkoch by sme vám radi poskytli aktuálne informácie ohľadne odpadov.  Zber komunálneho odpadu zo smetných kuka nádob sa v našej obci koná každý párny týždeň v piatok. Dňa 11. JÚNA 2019 – v utorok – sa uskutoční zber triedeného odpadu konkrétne zber plastov z domácností. Do  triedeného odpadu v kategórii plasty patrí: umelé PET flaše

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Obec Topoľnica zverejňuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 v obci Topoľnica v Topoľnici, dňa 27.05.2019 Plán kontrolnej činnosti Prílohy Plán kontrolnej činnosti (283 kB) 27.05.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy v Topoľnici

Obec Topoľnica, zastúpená Zoltánom Szilvásim, starostom obce ako zriaďovateľ Základnej školy v Topoľnici  podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  V Y H L A S U J E  výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy

Výberové konania na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici

Obec Topoľnica, zastúpená Zoltánom Szilvásim, starostom obce, ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  V Y H L A S U J E  výberové