Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – informácie

Vážení obyvatelia, v prílohe pripájame informácie ohľadne volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019 v sobotu od 07:00 hodiny do 22:00 hodiny. Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý

Oznámenie o doručovaní delegačných listín pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Obec Topoľnica zverejňuje Oznámenie o doručovaní delegačných listín členov do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019. Odovzdanie delegovania členov a náhradníkov končí 11. februára 2019 o 24:00 hodine. E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka je nasledovná: topolnica@topolnica.sk v Topoľnici, dňa 28.01.2019 oznámenie Prílohy oznámenie (689 kB)

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej na domácu spotrebu

Obec Topoľnica zverejňuje nasledovné informácie: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ

Výzva a Upozornenie – Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Topoľnica touto cestou zverejňuje Výzvu a Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní našich obyvateľov. v Topoľnici, dňa 23.01.2019 výzva Prílohy výzva (2 MB) 23.01.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Vážení obyvatelia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obec Topoľnica podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene

VZN – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Topoľnica

Obec Topoľnica zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 1/2018 zo dňa 12.12.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2. VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 12.12.2018 číslo 24/OZ-2018. VZN nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od zverejnenia. v Topoľnici, dňa 13.12.2018 VZN Topoľnica-ZaD-2-Priloha-1-VZN Topoľnica-ZaD-2-Priloha-2-VZN Topoľnica-ZaD-2-Priloha-3-VZN