Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.06.2020 o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť. pozvánka Prílohy pozvánka (45 kB) 24.06.2020

Záverečný účet obce Topoľnica za rok 2019

Obec Topoľnica zverejňuje Záverečný účet obce Topoľnica za rok 2019. Záverečný účet je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia. V Topoľnici, dňa 12.06.2020 Záverečný účet obce Topoľnica Prílohy Záverečný účet obce Topoľnica (213 kB) 12.06.2020

Oznámenie o uložení zásielky

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Obce Topoľnica v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení  pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta: Miroslav BIHARI, trvale bytom Topoľnica, rok narodenia 1984, od: Okresný súd Revúca, Ul. SNP 539/1, 050 01  Revúca, označenie zásielky: 7P/52/2019- 109 – uznesenie K9/7. Zásielku si

Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom

Obec Topoľnica zverejňuje Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok – čerpacia stanica odpadových vôd s príslušenstvom s. č. 311 vedená na Liste vlastníctva 530, k. ú. Topoľnica. V prílohe sú zverejnené formuláre cenovej ponuky pre fyzické a právnické osoby. Záujemcovia sú povinný podať cenovú ponuku na vyššie

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

V prílohe je zverejnený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Topoľnica na 2. polrok roku 2020. Plán je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia. v Topoľnici, dňa 10.06.2020 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 Prílohy Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 (27 kB) 10.06.2020

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Bihari

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Obce Topoľnica v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení  pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta: Miroslav BIHARI, trvale bytom Topoľnica, rok narodenia 1984, od: Okresný súd Revúca, Ul. SNP 539/1, 050 01  Revúca, označenie zásielky: 7P/52/2019-neodkladné opatrenie. Zásielku si môžete