Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2018 – v pondelok – so začiatkom o 18.00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť ! pozvánka na zasadnutie OZ Prílohy pozvánka na zasadnutie OZ (356

Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.02.2018

Obec Topoľnica zverejňuje oznámenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 28.02.2018 – v stredu – v čase od 11:30 hodiny do 15:00 hodiny v nasledovných rodinných domoch : súpisné čísla od  42  do 91 a súpisné čísla 285, 293, 296, 315, 316 oznámenie o prerušení elektriny Prílohy oznámenie o prerušení elektriny

Výzva na odstránenie stromov a porastov zasahujúcich do elektrických vedení

Obec Topoľnica na žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zverejňuje Výzvu a Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej obce. v Topoľnici, dňa 23.01.2018 výzva Prílohy výzva (614 kB) 23.01.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 – poplatok za odpad

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a predpisov zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetné Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 14.12.2017 uznesením číslo 297/OZ-2017. Všeobecne

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 – dane na území obce Topoľnica

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a predpisov zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za užívanie verejného priestranstva. Predmetné Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, srdečne Vás pozývame na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 – vo štvrtok – so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu. Pozvánka spolu s programom zasadnutia je priložená v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť. pozvánka na 24. zasadnutie OZ Prílohy pozvánka na