Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia, ktoré sa bude konať dňa 26. marca 2018 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť. Pozvánka Prílohy Pozvánka (416 kB) 22.03.2018

Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. marca 2018 – v piatok so začiatkom o 18.00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť 🙂 pozvánka Prílohy pozvánka (344 kB) 13.03.2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN 2/2009

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zverejňuje na pripomienkovanie Návrh Dodatku č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Topoľnica č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Návrh Dodatku č. 1/2018 je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 3/2011

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR č- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje na pripomienkovanie Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Topoľnica č. 3/2011. Predmetné VZN č. 3/2011 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania, ktorú hradí zákonný zástupca na jednu dennú stravnú jednotku

Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2018 – v pondelok – so začiatkom o 18.00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť ! pozvánka na zasadnutie OZ Prílohy pozvánka na zasadnutie OZ (356

Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 28.02.2018

Obec Topoľnica zverejňuje oznámenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 28.02.2018 – v stredu – v čase od 11:30 hodiny do 15:00 hodiny v nasledovných rodinných domoch : súpisné čísla od  42  do 91 a súpisné čísla 285, 293, 296, 315, 316 oznámenie o prerušení elektriny Prílohy oznámenie o prerušení elektriny