Návrh programového rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Návrh programového rozpočtu na roky 2019 – 2021. Návrh je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia na Obecnom úrade v Topoľnici písomne alebo ústne do zápisnice. v Topoľnici, dňa 12.10.2018 Programový rozpočet na roky 2019 2020 2021 Prílohy Programový rozpočet na roky 2019 2020 2021 (123

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č.2“

Obec Topoľnica ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ v zmysle §5 ods. 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkou Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola doručená listom zo dňa 25.09.2018 pod

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia. Zasadnutie sa uskutoční dňa 24. septembra 2018 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieny Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť 🙂 pozvánka na OZ Prílohy pozvánka na OZ (406 kB) 21.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE V ROKU 2018

Obec Topoľnica uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 Katarína Forrová, 62 r., ekonómka, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja Peter Janek, Mgr.,

OZNAM o začatí prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“

Obec Topoľnica ako obstarávateľ  „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2“ podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Topoľnica –  Zmeny a doplnky č. 2“ „Územný

VOĽBY – preberanie kandidátnych listín, delegačných listín, menovanie zapisovateľa, informácie o volebnej miestnosti a okrsku

Vážení obyvatelia, nižšie sú zverejnené nasledovné informácie: Oznámenie o preberaní kandidátnych listín Oznámenie o preberaní delegovania členov do komisie Vytvorenie okrsku a určenie volebnej miestnosti Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 704. Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Gabriela Kelecsényiová, bytom Topoľnica 4, 925 92 Topoľnica, pracovisko Obecný úrad Topoľnica, Topoľnica 13, 925