Výzva na predloženie ponuky – Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica

Obec Topoľnica vyhlasuje ku dňu 20.11.2017 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác pre projekt: Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle príslušnej stavebnej dokumentácie – rozpočet stavby na sumu: 106263,22 € bez DPH. Predmet zákazky je špecifikovaný prílohami tejto výzvy. Ponuku doručte poštou alebo osobne v 2 (dvoch) originálnych vyhotoveniach na

Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica

Obec Topoľnica vyhlasuje ku dňu 20.11.2017 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác pre projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle príslušnej stavebnej dokumentácie – rozpočet stavby na sumu: 134471,64 € bez DPH. Predmet zákazky je špecifikovaný prílohami tejto výzvy. Ponuku doručte poštou alebo osobne v 2 (dvoch) originálnych vyhotoveniach na

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom rokovania. Zasadnutie sa bude konať dňa 16. októbra 2017 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Srdečne Vás očakávame ! pozvánka Prílohy pozvánka (422 kB) 11.10.2017

Zverejnenie zoznamu kandidátov pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja

zoznam kandidátov pre voľba do zastupiteľstva zoznam kandidátov pre voľby predsedu TTSK V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 Obec Topoľnica zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Gabriela Kelecsényiová, zodpovedná za OTZ volieb V

Oznámenie o doručovaní delegačných listín – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

V zmysle § 49 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Do okrskovej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvánka na zasadnutie OZ Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 18. septembra 2017 – v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť ! Prílohy pozvánka na zasadnutie OZ (362 kB)