Pozvánka na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2018. Tešíme sa na Vašu účasť ! pozvánka na 30. zasadnutie OZ   Prílohy pozvánka na 30. zasadnutie OZ (405 kB) 09.08.2018

Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta – Rozhodnutie Okresného úradu v Galante

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 7 odsek 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. informuje obyvateľov obce Topoľnica a verejnosť o vydaní Rozhodnutia číslo OU-GA-OSZP-2018/008176/AF. Predmetným Rozhodnutím Okresný úrad v Galante rozhodol, že navrhovaný strategický dokument

Voľby do orgánov samosprávy obce Topoľnica – DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení obyvatelia, pod týmto príspevkom budeme zverejňovať najdôležitejšie informácie ohľadne volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Všetky ďalšie informácie ohľadne volieb nájdete na stránke http://www.minv.sk/?volby-oso2018 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.Rozhodnutie o vyhlásení volieb je

Predĺženie Generálneho pardonu ZsVS a.s.

Obec Topoľnica zverejňuje Oznámenie o predĺžení Generálneho pardonu spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Generálny pardon je predĺžený do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. v Topoľnici, dňa 03.07.2018  

Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta – verejná vyhláška

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta, do 15 dní odo dňa tohto zverejnenia. Dátum zverejnenia: 27.06.2018 galanta

Pozvánka na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2018 v utorok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného programu. Tešíme sa na Vašu účasť ! pozvánka   Prílohy pozvánka (421 kB) 21.06.2018