Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 – poplatok za odpad

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a predpisov zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetné Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 14.12.2017 uznesením číslo 297/OZ-2017. Všeobecne

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 – dane na území obce Topoľnica

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a predpisov zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za užívanie verejného priestranstva. Predmetné Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, srdečne Vás pozývame na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 – vo štvrtok – so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu. Pozvánka spolu s programom zasadnutia je priložená v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť. pozvánka na 24. zasadnutie OZ Prílohy pozvánka na

Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020. Návrh je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia. Svoje pripomienky môžete uplatniť písomne na adresu Obecného úradu alebo ústne na Obecnom úrade do zápisnice. v Topoľnici, dňa 29.11.2017 Návrh programového rozpočtu na roky 2018 2019 20120 Prílohy Návrh programového rozpočtu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Obecný úrad zverejňuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Topoľnica na 1. polrok v roku 2018 v obci Topoľnica. Dátum zverejnenia: 28.11.2017 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018   Prílohy Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 (305 kB) 28.11.2017

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica spolu s programom rokovania, ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2017 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu. Tešíme sa na Vašu účasť.   pozvánka na OZ Prílohy pozvánka na OZ (374 kB) 24.11.2017