Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, srdečne Vás pozývame na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 – vo štvrtok – so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu. Pozvánka spolu s programom zasadnutia je priložená v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť. pozvánka na zasadnutie OZ Prílohy pozvánka na zasadnutie

Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020. Návrh je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia. Svoje pripomienky môžete uplatniť písomne na adresu Obecného úradu alebo ústne na Obecnom úrade do zápisnice. v Topoľnici, dňa 29.11.2017 Návrh programového rozpočtu na roky 2018 2019 20120 Prílohy Návrh programového rozpočtu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Obecný úrad zverejňuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Topoľnica na 1. polrok v roku 2018 v obci Topoľnica. Dátum zverejnenia: 28.11.2017 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018   Prílohy Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 (305 kB) 28.11.2017

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica spolu s programom rokovania, ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2017 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu. Tešíme sa na Vašu účasť.   pozvánka na OZ Prílohy pozvánka na OZ (374 kB) 24.11.2017

Výzva na predloženie ponuky – Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica

Obec Topoľnica vyhlasuje ku dňu 20.11.2017 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác pre projekt: Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle príslušnej stavebnej dokumentácie – rozpočet stavby na sumu: 106263,22 € bez DPH. Predmet zákazky je špecifikovaný prílohami tejto výzvy. Ponuku doručte poštou alebo osobne v 2 (dvoch) originálnych vyhotoveniach na

Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica

Obec Topoľnica vyhlasuje ku dňu 20.11.2017 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác pre projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle príslušnej stavebnej dokumentácie – rozpočet stavby na sumu: 134471,64 € bez DPH. Predmet zákazky je špecifikovaný prílohami tejto výzvy. Ponuku doručte poštou alebo osobne v 2 (dvoch) originálnych vyhotoveniach na