Výberové konanie – riaditeľ/-ka Materskej školy

výberové konanie Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 dsek 3 zákona č. 552/2003 Z.z.z o výkone prác vo verejnom záujme v

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 -informácie

tájékoztató a választópolgár részére informácia pre voliča Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a

Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie

Ochrana úrody pred požiarmi Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie Vážení obyvatelia, leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Je tu obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä činnosťou fyzických osôb, a to či už vedomým

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvánka na 20. zasadnutie OZ Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2017 – v pondelok – so začiatkom o 18.00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť. Prílohy pozvánka na 20. zasadnutie OZ

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

prerušenie distribúcie elektriny Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený list spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o prerušení distribúcie elektriny dňa 28.06.2017 v čase od 08:00 hodiny do 12:30 hodiny. Prerušenie distribúcie elektriny sa týka nasledovných domácností a firiem pod súpisnými číslami domov: 135 – 153, 215 – 235, 236 – 240, 241 – 252, 253 –

Návrh záverečného účtu za rok 2016 a Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2016

Obec Topoľnica zverejňuje dňom 07.06.2017 Návrh záverečného účtu obce Topoľnica a rozpočtového hospodárenia za rok 2016  a Monitorovanie programového rozpočtu za rok 2016 na pripomienkovanie po dobu 15 dní. Dňom vyvesenia 07.06.2017 začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom