Zverejnenie zámeru - Výrobňa betónovej zmesi - Topoľnica

Zverejnenie zámeru – Výrobňa betónovej zmesi

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 23 odsek 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zverejňuje zámer navrhovanej činnosti: “Výrobňa betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – KAJAL”.

Zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-betonovej-zmesi-compaq-elkomix-galanta-kajal

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úrad Galanta do 21 dní od zverejnenia zámeru.

v Topoľnici, dňa 09.09.2019

Zámer – Výrobňa betónovej zmesi

Prílohy