Zverejnenie Kolaudačného rozhodnutia verejno vyhláškou - Topoľnica

Zverejnenie Kolaudačného rozhodnutia verejno vyhláškou

0

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje Kolaudačné rozhodnutie na povolenie užívania stavby:

Kráľová nad Váhom ES, stavebný objekt SO 01 VN káblové vedenie ES-TS0810-117

pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Galanta.

v Topoľnici, dňa 24.09.2019

Kolaudačné rozhodnutie SO 01

Prílohy