Zmluvy 2015 - Topoľnica

Zmluvy 2015

72/2015 MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany poskytovanie technických služieb a služieb prevádzkovania kamerového systému 0,00 €
71/2015 MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany dodatok číslo 2 k Zmluve o dielo 03/082015 – výmena komponentov pre digitálny kamerový systém 0,00 €
70/2015 MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 03/082015 – zmena čísla účtu zhotoviteľa 0,00 €
69/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: digitálny kamerový systém na parcele číslo 641 5,59 €
68/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: digitálny kamerový systém na parcele číslo 639/2 5,59 €
67/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: digitálny kamerový systém na parcele číslo 208/4 5,59 €
66/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: digitálny kamerový systém na parcele číslo 640/1 5,59 €
65/2015 Západoslovenská distribučná, a. s. pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: digitálny kamerový systém na parcele číslo 2022/14 5,59 €
64/2015 Union poisťovňa, a.s. úrazové poistenie žiakov – Materská škola 30,10 €
63/2015 Union poisťovňa, a.s. poistenie majetku právnických osôb – kamerový systém 380,29 €
62/2015 Všeobecná úverová banka, a.s. zriadenie záložného práva na pohľadávky z účtu v zmysle zmluvy č. 2136/2015/ZZ
61/2015 Všeobecná úverová banka, a.s. zmluva o bežnom účte číslo 1694821456/0200 podľa zmluvy
60/2015 Všeobecná úverová banka, a.s. termínovaný úver 28853,33 €
59/2015 Všeobecná úverová banka, a.s. termínovaný úver 144266,67 €
58/2015 Slovanet, a.s. DSL internetové pripojenie – Obecný úrad 14,00 € mesačne
57/2015 Centrum vedecko-technických informácií SR prevod majetku štátu podľa prílohy 0,00 €
56/2015 Obec Topoľnica poskytnutie mimoriadnej dotácie 1065,00 €
55/2015 Obec Topoľnica výpožička notebooku ASUS bezodplatne
54/2015 Obec Topoľnica výpožička notebooku ASUS bezodplatne
53/2015 Obec Topoľnica výpožička notebooku ASUS bezodplatne
52/2015 Obec Topoľnica vypožičanie notebooku ASUS bezodplatne
51/2015 Obec Topoľnica vypožičanie notebooku ASUS bezodplatne
50/2015 Obec Topoľnica výpožička notebooku ASUS bezodplatne
49/2015 Obec Topoľnica prenájm hrobového miesta č. 22 15,00 €
48/2015 Pôdohospodárska platobná agnetúra, Bratislava poskytnutie nenávratného finančného príspevku: Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Topoľnica 144266,67 €
47/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta č. 10 40,00 €
46/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta č. 273 15,00 €
45/2015 ZSE Energia, a.s. dodatok k zmluve o dodávke elektriny podľa zmluvy
44/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta č. 19 15,00 €
43/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta č. 277 40,00 €
42/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta č. 197 9,96 €
41/2015 Ing. Pavol Sebök PAULOS-DLS dodatok k zmluve o dielo – vypracovanie PD na projekt: Rekonštrukcia MK na p. č. 639/101 2280,00 €
40/2015 Obec Topoľnica pre: Poľnohospodárske družstvo Hrušov prenájom nástenky na účely zverejňovania plagátu v školských objektoch podľa zmluvy
39/2015 Poľnohospodárske družstvo Hrušov zmena ceny dodávaného ovocia a štiav podľa zmluvy
38/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 9,96 €
37/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
36/2015 Maxnetwork s.r.o. Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Topoľnica 171000,00 €
35/2015 EISEN s.r.o. Šaľa Odstránenie stavby hasičskej zbrojnice v Topoľnici 9721,00 € bez DPH
34/2015 Obec Topoľnica nájom hrobového miesta č. 74 15,00 €
33/2015 Obec Topoľnica nájom hrobového miesta č. 276 15,00 €
32/2015 Obec Topoľnica nájom hrobového miesta č. 12 10,00 €
31/2015 Obec Topoľnica nájom hrobového miesta č. 52 9,96 €
30/2015 Obec Topoľnica nájom hrobového miesta 15,00 €
29/2015 regionPRESS s.r.o. inzercia – výberové konanie 61,92 €
28/2015 Ministerstvo vnútra SR výpožička materiálu civilnej ochrany 3535,26 €
27/2015 MAXNETWORK s.r.o. zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní technických služieb – prevádzkovanie digitálneho kamerového systému v obci Topoľnica 0,00 €
26/2015 ALGAIL s.r.o. vypracovanie ŽoNFP a jej príloh externý manažment projektu 1170,00 €
25/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
24/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 10,00 €
23/2015 Ing. Pavol Sebök – PAULOS-DLS vypracovanie projektovej dokumentácie 2640,00 €
22/2015 Agnesa Búsová vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku: Vybudovanie kamerového systému 950,00 €
21/2015 Ministerstvo vnútra SR počítač a príslušenstvo pre účely práce matrikára 1258,80 €
20/2015 Trnavský samosprávny kraj poskytnutie účelovej dotácie 200,00 €
19/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
18/2015 Obec Topoľnica poskytovanie opatrovateľskej služby podľa VZN
17/2015 Obec Topoľnica zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie číslo 2/2015 800,00 €
16/2015 Poľnohospodárske družstvo Hrušov dodávka ovocia do Základnej školy a Materskej školy podľa zmluvy
15/2015 Ladislav Bús Tomášikovo 221 odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania podľa zmluvy
14/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
13/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 20,00 €
12/2015 Ing. Marián Péteri audítor Šaľa poskytovanie audítorských služieb 900,00 €
11/2015 Obec Topoľnica pozemok KN parc. č. 242 na LV 530 výmer 8172 m2 56860,00 €
10/2015 Miloš Mičáni výkon pracovnej zdravotnej služby podľa cenníka
9/2015 Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Galanta dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ podľa zmluvy
8/2015 účastníci podľa zmluvy dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej úradovne podľa zmluvy
7/2015 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
6/2015 Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb – telefón – školstvo podľa zmluvy
5/2015 Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb – telefón – Obecný úrad podľa zmluvy
4/2015 Premier Consulting, spol. s r. o. v zastúpení DIAMANT SLOVAKIA EU s.r.o. vypracovanie projektu: Rekonštrukcia obecných budov a okolia podľa zmluvy
3/2015 Obec Topoľnica poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce 1000,00 €
2/2015 Liga proti rakovine SR Deň narcisov 2015 0,00 €
1/2015 Obec topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €