Zmluvy 2013 - Topoľnica

Zmluvy 2013

39/2013 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
38/2013 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
37/2013 Všeobecná úverová banka, a. s. osobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU fondov 0,00 €
36/2013 Všeobecná úverová banka, a. s. zriadenie záložného práva na pohľadávky z účtu 47118,26 €
35/2013 Všeobecná úverová banka, a. s. termínovaný úver 47118,26 €
34/2013 Všeobecná úverová banka, a. s. termínovaný úver 9423,65 €
33/2013 ÚIPS Bratislava bezodplatný prevod majetku štátu 0,00 €
32/2013 Obec Topoľnica dotácia v zmysle Zmluvy 1200,00 €
31/2013 Anton Čukan, Art and Music Agency MARIKA zabezpečenie vystúpenia dňa 19.10.2013 320,00 €
30/2013 Štátny pedagogický ústav, Bratislava hnuteľné veci podľa prílohy č. 1 0,00 €
29/2013 Poľnohospodárske družstvo Hrušov darovanie finančnej čiastky podľa faktúry
28/2013 Poľnohospodárske družstvo Hrušov dodávka čerstvého ovocia podľa zmluvy
27/2013 Trnavský samosprávny kraj, Trnava poskytnutie dotácie na Obecné slávnosti 400,00 €
26/2013 AQUAMONT spol. s r. o. Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Topoľnica – 2. etapa 20515,57 €
25/2013 DEKaDAR, spol. s r. o. výmena strešnej krytiny na budove ZŠ 10830,65 €
24/2013 Róbert Borovič – ABRIS dodávka autobusovej zastávky 3540,00 €
23/2013 Obec Topoľnica dotácia pre FO 1000,00 €
22/2013 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
21/2013 SLOVGRAM Bratislava verejný prenos záznamov prostredníctvom miestneho rozhlasu 33,50 €
20/2013 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
19/2013 Obec Topoľnica poskytnutie dotácie 1000,00 €
18/2013 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
17/2013 Obec Topoľnica poskytnutie dotácie pre FO Topoľnica 1000,00 €
16/2013 Geodetický a kartografický ústav SR poskytnutie údajov z KN podľa cenníka GKÚ
15/2013 SEGA Audio spol. s r. o. technická služba PCO podľa cenníka firmy
14/2013 Obec Topoľnica rozúčtovanie vodomeru podľa zmluvy
13/2013 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí NFP č. 0700028 – Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Topoľnica 47118,26 €
12/2013 Všeobecná úverová banka, a. s. dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 344/2012/UZ podľa zmluvy
11/2013 Obec Topoľnica finančná dotácia pre FO Topoľnica 300,00 €
10/2013 COOP Jednota Galanta, s. d. dodávka potravín pre ŠJ podľa cenníka firmy
9/2013 Obec Topoľnica dodávka kŕmneho odpadu podľa zmluvy
8/2013 Obec Topoľnica služby pre ŠJ bezplatne
7/2013 Slovak Telekom, a.s. telefón 30,00 €
6/2013 DEÁK spol. s r. o. predaj mrazených potravín – ŠJ podľa cenníka firmy
5/2013 K & Z Project, s. r. o. vyhotovenie projektovej dokumentácie 670,10 €
4/2013 Ing. Marián Péteri audítorské služby 750,00 €
3/2013 Liga proti rakovine SR zabezpečenie akcie: Deň narcisov 2013 bezplatne
2/2013 TOPSET Solutions s.r.o. licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk podľa zmluvy
1/2013 Obec Topoľnica poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2013 150,00 €