Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta - verejná vyhláška - Topoľnica

Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta – verejná vyhláška

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta, do 15 dní odo dňa tohto zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 27.06.2018

galanta

Prílohy