Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta - Rozhodnutie Okresného úradu v Galante - Topoľnica

Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta – Rozhodnutie Okresného úradu v Galante

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 7 odsek 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. informuje obyvateľov obce Topoľnica a verejnosť o vydaní Rozhodnutia číslo OU-GA-OSZP-2018/008176/AF. Predmetným Rozhodnutím Okresný úrad v Galante rozhodol, že navrhovaný strategický dokument “Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

v Topoľnici, dňa 007.08.2018

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante – Zmeny a doplnky 5-2018 – ÚP Galanta