Zámer prevodu majetku obce Topoľnica

Zámer prevodu majetku obce Topoľnica

0

Obec Topoľnica zverejňuje zámer prevodu majetku obce Topoľnica. Predmetom zámeru je prevod majetku – pozemkov v k. ú. Topoľnica nasledovne:
– parcela “C”579 – výmera 21,00 m2 – List vlastníctva 530
– parcela “E” 639/101 – výmera 77,00 m2 – List vlastníctva 970

v Topoľnici, dňa 03.06.2015

Prílohy