Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom - Topoľnica

Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom

0

Obec Topoľnica zmysle § 9a ods. 1 písmeno c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica č. 254/OZ-2017 schváleného na 19. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica konaného dňa 22.05.2017 zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Topoľnica priamym predajom.

Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok – čerpacia stanica odpadových vôd s príslušenstvom s. č. 311,  vlastníctvo zapísané na LV č. 530.

Minimálna ponúkaná cena čerpacej stanice odpadových vôd s príslušenstvom s. č. 311 priamym predajom je vo výške 39 000,00 €.

Vlastníkom pozemkov pod menovanou stavbu je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. sú evidované na LV č. 826 k. ú. Topoľnica.

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 31.08.2017 do 12.00 hodiny.

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Topoľnici, alebo poštou na adresu: Obec Topoľnica, č. 13, 925 92 Topoľnica tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Topoľnici do 31.08.2017 do 12.00 hodiny.

Cenové ponuky musia byť predložené písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ Priamy predaj – čerpacia stanica odpadových vôd s príslušenstvom s. č. 311“.

V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 031/781 12 58 alebo osobne na Obecnom úrad v Topoľnici, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

 

Zoltán Szilvási

starosta obce

Príloha:

  • Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba
  • Vzor cenovej ponuky – právnická osoba

Zverejnené dňa: 01.06.2017

Zvesené dňa:…….

Zámer prevodu majetku obce priamym predajom

vzor_cenova_ponuka_fyzická osoba

vzor_cenova_ponuka_právnická osoba