Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom - Topoľnica

Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom

0

Obec Topoľnica zverejňuje Zámer prevodu majetku obce Topoľnica priamym predajom. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok – čerpacia stanica odpadových vôd s príslušenstvom s. č. 311 vedená na Liste vlastníctva 530, k. ú. Topoľnica.

V prílohe sú zverejnené formuláre cenovej ponuky pre fyzické a právnické osoby. Záujemcovia sú povinný podať cenovú ponuku na vyššie uvedený majetok na priloženom formulári v termíne do 26. júna 2020 do 12:00 hodiny.

v Topoľnici, dňa 10.06.2020

Zámer prevodu majetku obce Topoľnica

cenová ponuka – fyzická osoba

cenová ponuka – právnická osoba

Prílohy