Zámer prevodu majetku Obce Topoľnica priamym predajom - Topoľnica

Zámer prevodu majetku Obce Topoľnica priamym predajom

0

Obec Topoľnica v zmysle § 9a odsek 1 písmeno c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica číslo 48/OZ-2019 schváleného na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica konaného dňa 08.04.2019

zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Topoľnica priamym predajom.

Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok parcely registra “C” a to parcela číslo 553/20, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Topoľnica, vo výmere 1194 m2, vlastníctvo zapísané na LV 530.

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 30.04.2019 do 12:00 hodiny.

Všetky ostatné náležitosti sú uvedené v prílohe s polu so vzormi cenových ponúk.

v Topoľnici, dňa 11.04.2019

Zámer prevodu majetku Obce Topoľnica priamym predajom

Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba

Vzor cenovej ponuky – právnická osoba

vzor_cenova_ponuka_fo_parcela 553_20

vzor_cenova_ponuka_po_parcela 553_20