Zámer prevodu majetku obce Topoľnica - Topoľnica

Zámer prevodu majetku obce Topoľnica

0

Obec Topoľnica v zmysle § 9a odsek 8 písmeno e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica č. 191/OZ – 2016 schváleného na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 20.06.2016 zverejňuje zámer prevodu majetku obce Topoľnica: pozemok parcely registra “E”, parcelné číslo 253/141, k.ú. Topoľnica, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dátun zverejnenia zámeru: 08.08.2016

Zámer prevodu majetku obce Topoľnica

 

Prílohy