Základná škola - Topoľnica

Základná škola

V obci sa nachádza základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, školský klub detí a školská jedáleň.

Zloženie pedagogického zboru:
– Riaditeľka školy a triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Bergendiová
– Vychovávateľka:Mgr. Alžbeta Mészárosová

Ďalší zamestnanci: Monika Csepreghyová, upratovačka

Identifikačné údaje
Názov zariadenia: Základná škola
Adresa školy: Topoľnica č. 2, 925 92 Topoľnica
Kontakt: tel. 031/78 11 254
e-mail: zbergendiova@zstopolnica.edu.sk
Zriaďovateľ: Obec Topoľnica, Topoľnica č. 13, 925 92 Topoľnica
IČO : 00306231

V prílohe sú pripojené dokumenty Základnej školy. Ostatné dokumenty sú zverejnené na informačnej tabuli Základnej školy alebo k nahliadnutiu u Mgr. Zuzany Bergendiovej, riaditeľky Základnej školy.

Školská jedáleň: Mgr. Marcela Szilvási, vedúca Školskej jedálne a Agneša Bočkayová, kuchárka, mobil: 0918/779 456

SVVV – ZŠ

Plán práce ZŠ na školský rok 2015-2016

Prílohy