Základná škola Topoľnica - Topoľnica

Základná škola Topoľnica

V obci sa nachádza základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, školský klub detí a školská jedáleň.

Zloženie pedagogického zboru:
– riaditeľka školy a triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Bergendiová

– triedna učiteľka: Mgr. Alžbeta Mészárosová
– vychovávateľka:PhDr. Petra Botková

Ďalší zamestnanci: Ružena Borkovicsová, upratovačka

Identifikačné údaje
Názov zariadenia: Základná škola
Adresa školy: Topoľnica č. 2, 925 92 Topoľnica
Kontakt: tel. 031/78 11 254
e-mail: zs.topolnica@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Topoľnica, Topoľnica č. 13, 925 92 Topoľnica
IČO : 00306231

V prílohe sú pripojené dokumenty Základnej školy. Ostatné dokumenty sú zverejnené na informačnej tabuli Základnej školy alebo k nahliadnutiu u Mgr. Zuzany Bergendiovej, riaditeľky Základnej školy.

Školská jedáleň: Mgr. Marcela Szilvási, vedúca Školskej jedálne a Agneša Bočkayová, kuchárka, mobil: 0918/779 456

 

 

Prílohy