VZN - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Topoľnica - Topoľnica

VZN – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Topoľnica

0

Obec Topoľnica zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 1/2018 zo dňa 12.12.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2.

VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 12.12.2018 číslo 24/OZ-2018. VZN nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od zverejnenia.

v Topoľnici, dňa 13.12.2018

VZN

Topoľnica-ZaD-2-Priloha-1-VZN

Topoľnica-ZaD-2-Priloha-2-VZN

Topoľnica-ZaD-2-Priloha-3-VZN

Topoľnica-ZaD-2-Priloha-4-VZN

Topoľnica-ZaD-2-Priloha-5-VZN

Prílohy