VZN 2/2016 o miestnom poplatk za komunálne odpady a DSO na rok 2017 - Topoľnica

VZN 2/2016 o miestnom poplatk za komunálne odpady a DSO na rok 2017

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojené schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica číslo 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

Návrh VZN bol prerokovaný a schválený na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 15.12.2016 uznesením číslo 217/OU-2016.

Nariadenie na dobúda účinnosť 01. januára 2017.

vzn-2-2016-poplatok-na-rok-2017

Prílohy