Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica - Topoľnica

Výzva na predloženie ponuky – Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica

0

Obec Topoľnica vyhlasuje ku dňu 20.11.2017 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác pre projekt: Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle príslušnej stavebnej dokumentácie – rozpočet stavby na sumu: 106263,22 € bez DPH. Predmet zákazky je špecifikovaný prílohami tejto výzvy. Ponuku doručte poštou alebo osobne v 2 (dvoch) originálnych vyhotoveniach na adresu uvedenú vo výzve najneskôr do 28.11.2017 vrátane.

v Topoľnici, dňa 20.11.2017

3-20171120_Výzva na predloženie ponuky_v1.0ph_NaZverejnenie_modernizacia

3-20171116_Výzva na predloženie ponuky_v2 0_ZOD vzor

02 Zadanie – Modernizácia kultúrneho domu Topoľnica

2017_34_MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 01. SIRSIE VZTAHY

2017_34_MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 02. KOORDINACNA SITUACIA

2017_34_MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 03. PODORYS PRIZEMIA SKUTOCNY STAV

2017_34_MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 04. REZ A A SKUTOCNY STAV

2017_34_MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 05. PODORYS PRIZEMIA NAVRHOVANY STAV

2017_34_MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU TOPOLNICA_2017-10-27 06. REZ A A NAVRHOVANY STAV

Prílohy