Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Topoľnica - Topoľnica

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Topoľnica

0

Obecné zastupiteľstvo v Topoľnici uznesením č.229-OZ-/2017 zo dňa 16. februára 2017 v zmysle §18a odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Topoľnica na deň 29. marca 2017.

Deň nástupu do zamestnania: 01. apríl 2017

pracovný pomer bude uzavretý na 0,25% úväzku pracovného času.

Všetky ďalšie podmienky a náležitosti nájdu záujemcovia v priloženom súbore.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Prílohy