Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ DŇA 26.03.2020 !!! - Topoľnica

Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19 – AKTUALIZOVANÉ DŇA 26.03.2020 !!!

0

VÁŽENÍ OBYVATELIA, NIŽŠIE NÁJDETE VŠETKY INFORMÁCIE OHĽADNE MIMORIADNEJ SITUÁCIE PRE ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z DôVODU OCHORENIA COVID-19.

STRÁNKU PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME A DOPĹŇAME VŽDY O NOVÉ A DOSTUPNÉ INFORMÁCIE

OZNAMUJEME NAŠIM OBYVATEĽOM, ŽE PREDAJŇA COOP JEDNOTA TOPOĽNICA JE V DŇOCH PONDELOK – PIATOK OTVORENÁ V ČASE OD 06:00 hod. do 16:00 hod. V SOBOTU OD 07:00 do 12:00 hod a V NEDEĽU JE PREDAJŇA ZATVORENÁ !!!!!

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR dňa 24.03.2020 prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

– až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
– zatvorenie obchodov (napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod.) v nedeľu za účelom vykonania sanitárneho dňa počas vyhlásenia krízovej situácie
– vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota)
– meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade
– uzavretie činnosti denných stacionárov, samosprávy budú vyzvané, aby zamestnanci stacionárov poskytovali služby u klientov v ich domácnostiach
– vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
– vydať opatrenie, ktorým sa poskytovateľom sociálnych služieb prikazuje dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.

Platnosť jednotlivých opatrení bude na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR priebežne aktualizovaná, respektíve bližšie špecifikovaná

S účinnost’ou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravin, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravin na osobitné
lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novin a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje počnúc dňom 16.03.2020:

  • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
  • autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
  • taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
  • práčovne a čistiarne odevov.

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzt’ahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni nariad’uje prevádzkovateľom obchodného domu podľa §2 ods. 4 pism. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.

D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 5:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblasti zahraničia, sa nariad’uje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  –  VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej  republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. V prílohe je pripojené Uznesenie vlády SR č. 111 zo dňa 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR. Ďalšie usmernenie bude zverejnené po rokovaní ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom ( u ktorých ešte nebol potvrdený vírus) :

  • Zostať v domácej izolácii 14 dní od posledného kontaktu s podozrivou osobou
  • Denne sledovať svoj zdravotný stav ( výskyt príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť)
  • Zákaz sociálnych kontaktov – návštevy, návštevy miest kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí – reštaurácie, obchody, pošta a pod.
  • Zákaz cestovania
  • Nechodiť do práce, zákaz návštevy školy
  • V prípade objavenia sa príznakov ochorenia (viď hore) okamžite telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

V prípade, že sa u podozrivej osoby potvrdí ochorenie na koronavírus, opatrenia nariaďuje RÚVZ Galanta u všetkých kontaktov chorej osoby. V takomto prípade bude RÚVZ Galanta postupovať v súčinnosti s obecným úradom.

Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Základnej školy v Topoľnici a Materskej školy v Topoľnici vzhľadom na možné ohrozenie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a vzhľadom na aktuálnu situáciu na území Slovenskej republiky prerušuje prevádzku Základnej školy, Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne s účinnosťou od 11. marca 2020 do odvolania.

Sociálna poisťovňa upozorňuje:Žiadosti o dávky zo Sociálnej poisťovne posielajte vždy len na jeden mail pobočky

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby svoje mailové žiadosti o dávku (napr. ošetrovné) posielali príslušnej pobočke len na jednu jej mailovú adresu, nie na obe adresy, ktoré má pobočka uvedené v kontaktoch Kontakty – pobočky. Predíde sa tak zbytočnému zaplňovaniu schránok.

Sociálna poisťovňa včera kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom – e-mailom – požiadať o jednotlivé dávky. Každá pobočka tak má dve mailové adresy. Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú v súčasnej mimoriadnej situácii pre koronavírus nový tvar – napríklad pre pobočku Galanta tvar KoronaGA@socpoist.sk, pričom však pre pobočku platí aj staršia adresa galanta@socpoist.sk. Poistenci tak majú na výber jednu z mailových adries každej z 36 pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktorú môžu v prílohe mailu priložiť vyplnený formulár o príslušnú dávku. Posielať týmto spôsobom – teda na jednu z dvoch mailových adries – môžu okrem dávky ošetrovné aj žiadosti o dôchodok, o dávku v nezamestnanosti, garančnú dávku či požiadať o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach.

Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné, 13.03.2020

Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovné maximálne v dĺžke 10 dní. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálna poisťovňa oznamuje, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, ako majú rodičia ďalej postupovať, ak zostanú školy/predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté.

Úradné hodiny Sociálnej poisťovne budú od pondelka od 8.00 do 11.00 h, pokladnice nebudú preberať hotovosť, 13.03.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a opatreniami proti šíreniu koronavírusu Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmenu úradných hodín. Od pondelka 16. 3. 2020 budú klientske centrá všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne, vysunuté pracoviská i ústredie Sociálnej poisťovne otvorené pre verejnosť v obmedzenom režime každý pracovný deň v čase od 8.00 do 11.00 h.

Pokladnice v pobočkách nebudú preberať hotovosť. Sociálna poisťovňa preto žiada verejnosť, aby na platby využili bezhotovostný styk.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na zákaz vstupu rodičov s deťmi do jej priestorov.

Na odovzdávanie potrebných dokumentov a žiadostí treba využívať najmä e-mailovú komunikáciu, resp. e-schránky alebo poštový styk. Naďalej zostáva v platnosti možnosť odovzdať dokumenty do schránok pri vstupe do budov pobočiek v osobitnom priestore.

 

Pozor. čestné vzhlásenie Sociálna poisťovňa.docx

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

ÚVZ SR_Závery z rokovania vlády a ÚKŠ_

Opatrenia ministerstva školstva 24.03.2020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Čo robiť ak ste chorý_COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Rezimove_opatrenia_HH_SR_12_03_2020 

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020

Opatrenia Sociálnej poisťovne_10032020

Sociálna poisťovňa vyzýva_12032020

Vyhlásenie MS12032020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

 

Prílohy