Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ DŇA 22.04.2020 !!! - Topoľnica

Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19 – AKTUALIZOVANÉ DŇA 22.04.2020 !!!

0

VÁŽENÍ OBYVATELIA, NIŽŠIE NÁJDETE VŠETKY INFORMÁCIE OHĽADNE MIMORIADNEJ SITUÁCIE PRE ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z DôVODU OCHORENIA COVID-19.

STRÁNKU PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME A DOPĹŇAME VŽDY O NOVÉ A DOSTUPNÉ INFORMÁCIE

OZNAMUJEME NAŠIM OBYVATEĽOM, ŽE PREDAJŇA COOP JEDNOTA TOPOĽNICA JE V DŇOCH PONDELOK – PIATOK OTVORENÁ V ČASE OD 06:00 hod. do 16:00 hod. V SOBOTU OD 07:00 do 13:00 hod a V NEDEĽU JE PREDAJŇA ZATVORENÁ !!!!!

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať’ sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: deti do 2 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov, osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:

– umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,

– pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

 1. A) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,

 1. predajní drogérie,
 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 1. predajní novín a tlačovín,
 2. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 3. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 4. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
 5. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 1. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 1. práčovní a čistiarní odevov,
 2. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární,
 3. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
 4. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel,
 1. služieb staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení,
 1. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 2. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 3. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov, a prekladateľov, geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných poskytovateľov služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri,
 1. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
 2. zberných dvorov, výkupných miest a skládok,
 3. predajní metrového textilu a galantérie,
 4. predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov,
 5. prevádzok kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
 1. prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m,
 1. maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 okrem druhov trhovísk neuvedených v bode 28; v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov,
 1. prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 , okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 16 a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26,
 1. ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb,
 1. karanténne ubytovacie zariadenia,
 2. vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste,
 1. predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov,
 2. cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania,
 1. služieb čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR,
 2. služieb colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb,
 3. služieb vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí).

 

 1. B) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby nachádzajúce sa v priestoroch obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. okrem:
 1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
 1. predajní drogérie,
 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 1. predajní novín a tlačovín,
 2. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 3. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 4. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
 5. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 1. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 1. práčovní a čistiarní odevov,
 2. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi.

 

 1. C) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach podľa písmena A) bodu 7. a 30. a písmena B) bodu 7.; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (predaj bez vstupu do prevádzky). Otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania.

 

 1. D) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné  zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.; wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:

 1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,
 1. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

 

 1. E) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:
 1. denné stacionáre § 40 zákona,
 2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
 3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 7. denné centrá (bývalé “kluby dôchodcov”) a
 8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 

 1. F) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

– vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad  rúško, šál, šatka, atď.),

– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,

– počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,

– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

– vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,

– zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

 

 1. G) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:
 1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
 2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
 1. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
 1. nemocničné lekárne,
 2. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 3. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 4. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 5. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 6. prevádzok donáškových služieb.

 

 1. H) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) okrem bodu 3. a 11. a B) nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám na 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.

Platnosť jednotlivých opatrení bude na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR priebežne aktualizovaná, respektíve bližšie špecifikovaná.

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  –  VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej  republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. V prílohe je pripojené Uznesenie vlády SR č. 111 zo dňa 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR. Ďalšie usmernenie bude zverejnené po rokovaní ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom ( u ktorých ešte nebol potvrdený vírus) :

 • Zostať v domácej izolácii 14 dní od posledného kontaktu s podozrivou osobou
 • Denne sledovať svoj zdravotný stav ( výskyt príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť)
 • Zákaz sociálnych kontaktov – návštevy, návštevy miest kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí – reštaurácie, obchody, pošta a pod.
 • Zákaz cestovania
 • Nechodiť do práce, zákaz návštevy školy
 • V prípade objavenia sa príznakov ochorenia (viď hore) okamžite telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

V prípade, že sa u podozrivej osoby potvrdí ochorenie na koronavírus, opatrenia nariaďuje RÚVZ Galanta u všetkých kontaktov chorej osoby. V takomto prípade bude RÚVZ Galanta postupovať v súčinnosti s obecným úradom.

Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Základnej školy v Topoľnici a Materskej školy v Topoľnici vzhľadom na možné ohrozenie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a vzhľadom na aktuálnu situáciu na území Slovenskej republiky prerušuje prevádzku Základnej školy, Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne s účinnosťou od 11. marca 2020 do odvolania.

Sociálna poisťovňa upozorňuje:Žiadosti o dávky zo Sociálnej poisťovne posielajte vždy len na jeden mail pobočky

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby svoje mailové žiadosti o dávku (napr. ošetrovné) posielali príslušnej pobočke len na jednu jej mailovú adresu, nie na obe adresy, ktoré má pobočka uvedené v kontaktoch Kontakty – pobočky. Predíde sa tak zbytočnému zaplňovaniu schránok.

Sociálna poisťovňa včera kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom – e-mailom – požiadať o jednotlivé dávky. Každá pobočka tak má dve mailové adresy. Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú v súčasnej mimoriadnej situácii pre koronavírus nový tvar – napríklad pre pobočku Galanta tvar KoronaGA@socpoist.sk, pričom však pre pobočku platí aj staršia adresa galanta@socpoist.sk. Poistenci tak majú na výber jednu z mailových adries každej z 36 pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktorú môžu v prílohe mailu priložiť vyplnený formulár o príslušnú dávku. Posielať týmto spôsobom – teda na jednu z dvoch mailových adries – môžu okrem dávky ošetrovné aj žiadosti o dôchodok, o dávku v nezamestnanosti, garančnú dávku či požiadať o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach.

Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné, 13.03.2020

Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovné maximálne v dĺžke 10 dní. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálna poisťovňa oznamuje, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, ako majú rodičia ďalej postupovať, ak zostanú školy/predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté.

Úradné hodiny Sociálnej poisťovne budú od pondelka od 8.00 do 11.00 h, pokladnice nebudú preberať hotovosť, 13.03.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a opatreniami proti šíreniu koronavírusu Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmenu úradných hodín. Od pondelka 16. 3. 2020 budú klientske centrá všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne, vysunuté pracoviská i ústredie Sociálnej poisťovne otvorené pre verejnosť v obmedzenom režime každý pracovný deň v čase od 8.00 do 11.00 h.

Pokladnice v pobočkách nebudú preberať hotovosť. Sociálna poisťovňa preto žiada verejnosť, aby na platby využili bezhotovostný styk.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na zákaz vstupu rodičov s deťmi do jej priestorov.

Na odovzdávanie potrebných dokumentov a žiadostí treba využívať najmä e-mailovú komunikáciu, resp. e-schránky alebo poštový styk. Naďalej zostáva v platnosti možnosť odovzdať dokumenty do schránok pri vstupe do budov pobočiek v osobitnom priestore.

 

Pozor. čestné vzhlásenie Sociálna poisťovňa.docx

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

ÚVZ SR_Závery z rokovania vlády a ÚKŠ_

Opatrenia ministerstva školstva 24.03.2020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Čo robiť ak ste chorý_COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Rezimove_opatrenia_HH_SR_12_03_2020 

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020

Opatrenia Sociálnej poisťovne_10032020

Sociálna poisťovňa vyzýva_12032020

Vyhlásenie MS12032020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

 

Prílohy