Výberové konanie - riaditeľ/-ka Materskej školy - Topoľnica

Výberové konanie – riaditeľ/-ka Materskej školy

0

výberové konanie

Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 dsek 3 zákona č. 552/2003 Z.z.z o výkone prác vo verejnom záujme v z.n.p. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici bez právnej subjektivity s nástupom od 21. augusta 2017.

Vyhlásenie výberového konania spolu so všetkými náležitosťami je zverejnené v prílohe.

Prílohy