Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy v Topoľnici - Topoľnica

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy v Topoľnici

0

Obec Topoľnica, zastúpená Zoltánom Szilvásim, starostom obce ako zriaďovateľ Základnej školy v Topoľnici  podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 V Y H L A S U J E

 výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy v Topoľnici, adresa: Topoľnica s.č. 2, 925 92  Topoľnica, bez právnej subjektivity s vyučovacím jazykom slovenským 1. – 4. ročník s termínom nástupu od 01. júla 2019

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe.

v Topoľnici, dňa 15.05.2019

výberové konanie – Základná škola

 

Prílohy