Výberové konania na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici - Topoľnica

Výberové konania na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici

0

Obec Topoľnica, zastúpená Zoltánom Szilvásim, starostom obce, ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

V Y H L A S U J E

 výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy v Topoľnici bez právnej subjektivity,

 adresa Topoľnica s. č. 2, 925 92  Topoľnica, s nástupom od 01. júla 2019. 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzačov nájdete v priloženom dokumente.

 

v Topoľnici, dňa 15.05.2019

výberové konanie – Materská škola

 

 

Prílohy