Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 - dane na území obce Topoľnica - Topoľnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 – dane na území obce Topoľnica

0

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a predpisov zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za užívanie verejného priestranstva.

Predmetné Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 14.12.2017 uznesením číslo 296/OZ-2017. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2018.

v Topoľnici, dňa 15.12.2017

VZN – DANE

Prílohy