Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 - poplatok za odpad - Topoľnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 – poplatok za odpad

0

Obec Topoľnica v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a predpisov zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Predmetné Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 14.12.2017 uznesením číslo 297/OZ-2017. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2018.

v Topoľnici, dňa 15.12.2017

VZN – POPLATOK ZA ODPAD

Prílohy