Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 - Topoľnica

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

0

Vážení obyvatelia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Obec Topoľnica podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený (obec informáciu zverejní  najneskôr desať dní po vyhlásení volieb).

Obec podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejní informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzory a informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

v Topoľnici, dňa 11.01.2019

vyhlásenie volieb

informácie pre voličov – slovenský jazyk

informácie pre voličov – maďarský jazyk