VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020 - INFORMÁCIE - Topoľnica

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020 – INFORMÁCIE

0

V súvislosti v voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec zverejňuje nasledovné informácie:

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.209 rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Obec Topoľnica podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostnej menšiny. Uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?nr20-vzory1

informácie k voľbám – slovenská verzia

informácie k voľbám – maďarská verzia 

vyhlásenie volieb v Zbierke zákonov

Podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) Ministerstvo vnútra SR, odbor volieb, referenda a politických strán je možné hlasovanie poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia podľa § 60  nasledovne:

  • obec je povinná prijať doručenú žiadosť o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky; obec skontroluje úplnosť žiadosti podľa § 60 ods. 2 volebného zákona, resp. údaje žiadateľa v stálom zozname voličov. Obec  v prípade emailovej žiadosti o voľbu poštou obratom voličovi potvrdí jej prijatie. Na základe doručených  žiadostí  voličov budú voličom najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb zaslané na adresu ich miesta pobytu v cudzine materiály na hlasovanie;
  • vzhľadom na to, že v nadväznosti na § 60 ods. 1 prvá veta volebného zákona, o voľbu poštou možno požiadať aj elektronicky, obec zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:topolnica@topolnica.skSpolu s elektronickou adresou zverejňujeme aj relevantné informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia; všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2 
  • žiadosť o voľbu poštou: žiadosť o voľbu poštou 

Obec Topoľnica v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie HLASOVACIEHO PREUKAZU pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Topoľnica nasledovne: topolnica@topolnica.sk 

Všetky ďalšie informácie ohľadne volieb sa budú priebežne dopĺňať. V prípade akýchkoľvek informácií sa môžete obrátiť na:  Obecný úrad v Topoľnici, Gabriela Kelecsényiová, Topoľnica 13, 925 92 Topoľnica, telefón 031/78 11 258

Gabriela Kelecsényiová, samostatná odborná referentka obce Topoľnica poverená organizačno-technickým zabezpečením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

V Topoľnici, dňa 07.11.2019