Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: "IBV Topoľnica, Paľovce Západ 2" - Topoľnica

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: “IBV Topoľnica, Paľovce Západ 2”

0

Obec Topoľnica zverejňuje dňom 07.11.2019 verejnou vyhláškou “Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: “IBV Topoľnica, Paľovce Západ 2”, vydané dňa 29.10.2019 Obcou Topoľnica pod číslom OcÚ-175-002/2019-Bi. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Topoľnica, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica. Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Topoľnica a na webovom sídle Obce Topoľnica, pričom 15. deň sa považuje za deň doručenia. Rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.

Vyvesené: 07.11.2019

v Topoľnici, dňa 07.11.2019

Verejná vyhláška – IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ