Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho rokovania - Topoľnica

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho rokovania

0

Obec Topoľnica ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a nariadenia ústneho rokovania na základe žiadosti navrhovateľa: Vladimír Nitran – na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ”, k. ú. Topoľnica. Prerokovanie predloženej žiadosti spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 30.07.2019 o 14:00 hodine so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Topoľnici.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Topoľnici.

Toto oznámenie je zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Topoľnica ako aj na webovom sídle Obce Topoľnica www.topolnica.sk

v Topoľnici, dňa 25.06.2019

Verejná vyhláška

Prílohy