Verejná vyhláška - Oznámenie o vydaní rozhodnutia Krajským pamiatkovým úradom v Trnave - Topoľnica

Verejná vyhláška – Oznámenie o vydaní rozhodnutia Krajským pamiatkovým úradom v Trnave

0

Obec Topoľnica dňom 10.05.2019 zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o vydaní rozhodnutia číslo KPUTT-2019/10833-4/35038/Hor,Sl , ktorú dňa 09.05.2019 vydal Krajský pamiatkový úrad v Trnave.

Rozhodnutie je vydané za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby „IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 2022/80, 2022/128, 2022/129,
2022/81, 2022/78, KN-E parc. č. 1-2025/4, 1-2024/1, 1-2022/24, 1-2099/1-2 v katastrálnom území
Topoľnica, obec Topoľnica, kde bude podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového
zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum.

v Topoľnici, dňa 10.05.2019

Rozhodnutie – Krajský pamiatkový úrad Trnava