Verejná vyhláška - Okresný úrad Galanta - Topoľnica

Verejná vyhláška – Okresný úrad Galanta

0

Obec Topoľnica zverejňuje Zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta verejnou vyhláškou. Verejnú vyhlášku vydal dňa 01.04.2020 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslo OU-GA-OSZP-2020/003930.

v Topoľnici, dňa 27.04.2020

verejná vyhláška

GALANTA_M1_SKS

GALANTA_M2_POZITIVA

GALANTA_M3_NEGATIVA

GALANTA_M4_PROBLEMY

GALANTA_M5_NAVRH

RÚSES Galanta

Prílohy