Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba - Topoľnica

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3. stavba

0

Obec Topoľnica v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú verejnú vyhlášku:

Kolaudačné rozhodnutie na povolenie užívania stavby: Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3. stavba, vydané Okresným úradom Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02  Trnava, číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2017/006050/Ja/2.

Verejná vyhláška je zverejnená po dobu 15 dní.

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie Cesta I-75 Galanta – Obchvat 3.stavba