Verejná vyhláška - Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba - Topoľnica

Verejná vyhláška – Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3. stavba

0

Obec Topoľnica v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. zverejňuje verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie pre stavbu: Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3. stavba.

Verejnú vyhlášku vydal Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trnava, pod číslom spisu: OU-TT-OCDPK-2017/006050/Ja.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa 20.04.2017 – vo štvrtok o 10:00 hodine so stretnutím na Mestskom úrade Galanta, Mierové námestie 1, Galanta, malá zasadačka, 2. poschodie.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce v mieste stavby a na webovom sídle.

Dátum vyvesenia: 27.03.2017

verejná vyhláška

Prílohy