Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 1 - Topoľnica

Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1

0

DOPLNENIE K ZMENÁM A DOPLNKOM č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TOPOĽNICA:

Dňa 20.09.2016 je zverejnená prepracovaná textová časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľnica. Zmena spočíva v opravení strany číslo 35 v textovej časti na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pobočka Galanta. Zmena v textovej časti na strane 35 je vyznačená farebne. Dokument je označený názvom : Topoľnica ZaD 1 textová časť UPRAVENÁ !!! a je zverejnená vo formáte PDF.

v Topoľnici, dňa 20.09.2016

doplnila: Gabriela Kelecsényiová, referentka obce Topoľnica

topolnica-zad-1-textova-cast-upravena

Obec Topoľnica ako obstarávateľ Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1.

 Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Topoľnici a taktiež na internetovej stránke obce www.topolnica.sk

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1 pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad v Topoľnici.

Hlavným cieľom „Zmien a doplnkov č. 1“ je najmä vytvoriť nové obytné zóny, zmeniť obytnú zónu určenú pre bytové domy na obytnú zónu pre rodinné domy a zmeniť etapizáciu obytných zón schválených v platnom ÚPN (z výhľadu na návrh) a zosúladiť ÚPN obce s nadradenou dokumentáciou.

V prílohe nižšie sú pripojené dokumenty: “Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1 – textová časť”,  “Oznam” podpísaný starostom obce a všetky výkresy v jednom súbore vo formáte PDF.

V Topoľnici, dňa 15.07.2016

Zoltán Szilvási, starosta obce

 

Topoľnica ZaD 1 Vykres 1 Topoľnica ZaD 1 Vykres 2A1 Topoľnica ZaD 1 Vykres 2A2 Topoľnica ZaD 1 Vykres 2B1 Topoľnica ZaD 1 Vykres 2B2 Topoľnica ZaD 1 Vykres 3 Topoľnica ZaD 1 Vykres 4A Topoľnica ZaD 1 Vykres 4B Topoľnica ZaD 1 Vykres 5 Topoľnica ZaD 1 Vykres 6

 

Prílohy