Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou - Výroba betónovej zmesi - Compaq Elkomix Galanta - Kajal - Topoľnica

Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal

0

Obec Topoľnica zverejňuje Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal vydané Obcou Kajal dňa 24.04.2020 pod číslom 53/2020-SÚ.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na OBecný úrad v Kajali.

v Topoľnici, dňa 27.04.2020

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie – Kajal