Územné rozhodnutie - IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ - Topoľnica

Územné rozhodnutie – IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ

0

Obec Topoľnica ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: “IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ”, zo dňa 14.04.2020 vydané pod číslom: OcU-TOP-23-001/2020-Bi.

Rozhodnutie je zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Topoľnica a na webovej stránke obce Topoľnica www.topolnica.sk , pričom 15. deň sa považuje z deň doručenia. Rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.

Zverejnené dňa 14.04.2020

v Topoľnici, dňa 14.04.2020

Prílohy:

Územné rozhodnutie

Prílohy