Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 - oznámenie - Topoľnica

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – oznámenie

0

Obec Topoľnica, zastúpená starostom obce Zoltánom Szilvásim, oznamuje v súlade s  §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Topoľnica je:20,099 %

             Sadzba poplatku pre rok 2020 podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. na uloženie zmesového komunálneho odpadu  /20 03 01/ a objemného odpadu  /20 03 07/ na skládku odpadov v euro.t-1   /platná od 01.03.2020 do 28.02.2021/ je:22,00 EUR

úroveň vytriedenia – rok 2019

Prílohy