Upovedomenie o začatí konania - Ministerstvo životného prostredia SR - Topoľnica

Upovedomenie o začatí konania – Ministerstvo životného prostredia SR

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec v zmysle § 23 odsek 3 zákona informuje verejnosť o doručení zámeru navrhovanej činnosti: Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska.

Informácia je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenska-s-pre

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR do 21 dní od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odsek 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Do spisu je možné nahliadnuť, robiť z neho kópie, odpisy a výpisy, na Ministerstve životného prostredia SR.

v Topoľnici, dňa 03.12.2018

Upovedomenie o začatí konania – Predĺženie železničnej trate