Starosta obce Topoľnica - Topoľnica

Starosta obce Topoľnica

Za starostu obce Topoľnica bol vo voľbách do orgánov samosprávy obce Topoľnica dňa 10.11.2018 zvolený Zoltán SZILVÁSI, nezávislý kandidát, bytom Topoľnica s. č. 166

TELEFONICKÝ KONTAKT na starostu obce:

mobil 0905/395 692, pevná linka 031/702 02 19 – kancelária starostu obce

——————————————————————————————————————————————-

Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Topoľnica dňa 10. novembra 2018

 Miestna volebná komisia obce Topoľnica pre voľby do orgánov samosprávy obce Topoľnica v zmysle § 189 a v zmysle § 190 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Topoľnica nasledovne:

Celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov: 702

Počet zúčastnených voličov: 405

Účasť na voľbách:  57,69 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 395

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 395

Za starostu obce bol zvolený: Zoltán Szilvási, číslo kandidáta na hlasovacom lístku: 2., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 195

Počet platných hlasov pre ostatných kandidátov na starostu obce:

1.Róbert Kollár, číslo kandidáta na hlasovacom lístku: 1., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 80

2.Zoltán Szilvási, PhDr., číslo kandidáta na hlasovacom lístku: 3., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 120

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Poradové číslo 1.: Miroslav Szabó, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 259

Poradové číslo 2.: Andrej Mészáros, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 210

Poradové číslo 3.: Richard Varga, Strana maďarskej komunity- Magyar Közösség Pártja, počet platných hlasov: 201

Poradové číslo 4.: Katarína Forrová, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, počet platných hlasov: 199

Poradové číslo 5.: Imrich Kollár, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja,počet platných hlasov: 193

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Poradové číslo 1.: Peter Janek, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných

hlasov: 193

Poradové číslo 2.: Adrián Varga, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 190

Poradové číslo 3.: Emília Jašíková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 143

V Topoľnici, dňa 10. novembra 2018     

 

                                                                        Mgr. Zuzana Bergendiová

                                                                predseda miestnej volebnej komisie