Starosta - Topoľnica

Starosta

Za starostu obce bol podľa § 44 odsek 4 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obce v znení neskorších predpisov dňa 15. novembra 2014 zvolený: Zoltán Szilvási, bytom Topoľnica č.d. 166, nezávislý kandidát – 206 hlasov