Škola - Topoľnica

Škola

V obci sa nachádza základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, materská škola s vyučovacím jazykom slovenským, školský klub detí a školská jedáleň.

Základná škola
Zloženie pedagogického zboru:
– Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bergendiová
– Triedny učiteľ: Tibor Vadkerti
– Vychovávateľka:Mgr. Alžbeta Mészárosová

Základnú školu v školskom roku 2008/2009 navštevuje 18 žiakov, ktorí sú rozdelení do 2 tried. V I. triede (1. a 3. ročník) je triednym učiteľom Tibor Vadkerti, v II. triede (2. a 4. ročník) je triednou učiteľkou Mgr. Zuzana Bergendiová. ŠKD vedie Bc. Alžbeta Mészárosová, navštevuje ju 16 žiakov.
Škola sa zapojila v uplynulých školských rokoch do týchto projektov:
– Zdravá škola
– Digitálni štúrovci I.
– Digitálni štúrovci II.
– Infovek
– Konto Orange „ Darujte Vianoce“ v rokoch 2003, 2004
– Elektronizácia a revitalizácia školskej jedálne 2007
– Denná škola prírody

Plán akcií na školský rok 2008/2009
September
– návšteva detského dopravného ihriska
– preventívna zubná prehliadka
– návšteva divadelného predstavenia
– Deň eura – 24. september

Október
– organizovanie Dňa zdravia
– organizovanie Dňa jablka
– aktivity v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc
– výstava tekvíc – Heloween
– plavecký výcvik

November
– exkurzia do hvezdárne v Hurbanove
– aktivity k týždňu boja proti drogám
– „Šarkaniáda „ výroba a púšťanie šarkanov

December
– posedenie s Mikulášom
– vianočné tvorivé dielne
– príprava vianočného programu pre rodičov a obyvateľov obce

Január
– otvorená hodina pre budúcich prváčikov a ich rodičov
– poldenná telovýchovná vychádzka do okolia

Február
– výchovný koncert
– karneval

Marec
– Marec Mesiac kníh – návšteva obecnej knižnice
– návšteva divadelného predstavenia

Apríl
– aktivity ku Dňu detskej knihy – recitačná súťaž
– Deň narcisov
– Aktivity ku Dňu Zeme
– Veľkonočné tvorivé dielne
– Účasť na okresnej súťaži na Bicykli bezpečne

Máj
– program ku Dňu matiek
– preventívna zubná prehliadka
– návšteva dopravného ihriska
Jún
– školský výlet
– oslavy Dňa detí
– športový deň

Plán práce na školský rok 2008/2009

1. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA
1.1. Počet žiakov k 15.09. 2008
1.2. Počet tried
1.3. Pracovníci školy
1.4. Rozširujúce predmety
1.5. Klasifikácia a hodnotenie
1.6. Školský klub detí
1.7. Organizácia vyučovania

2. POSLANIE A DLHODOBÉ CIELE ŠKOLY

3. HLAVNÉ ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK

4. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY PRE ŠKOLSKÝ ROK

5. MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ

6. PROJEKTY, ALTERNATÍVY A PRIORITY

7. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV

8. SPOLUPRÁCA S RODIČMI

9. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVNÝCH PORÁD

10. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY

11. SPRÁVA KABINETOV

1. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

1.1. Počet žiakov k 15.09.2008
Počet žiakov Dievčat Chlapcov
18 11 7

1.2. Počet tried
Trieda Triedny uč. Počet žiakov Dievčat Chlapcov Učebný plán Voliteľné predmety
I. (1. a 3. ročník) Tibor Vadkerti 7 6 1 RVI(3r.) Informatika,Výtvarná výchova(1 r.)
II. (2. a 4. ročník.) Mgr. Zuzana Bergendiová 11 5 6 RVI

1.3. Pracovníci školy (4)
1. 3. 1.Pedagogickí: (3)
Vedenie: (1) Mgr. Zuzana Bergendiová
Učitelia: (1) Tibor Vadkerti
Vychovávateľky ŠKD: (1) Bc. Alžbeta Mészárosová
1. 3. 2. Nepedagogickí pracovníci školy
Školníčka: Monika Csepreghyová
Externí učitelia: (2)
Mgr. Jozef Švejdík ( katolícke náboženstvo)
Mgr. Zuzana Tóthová (

1. 4. Voliteľné predmety v 1. ročníku a rozširujúce predmety v 2., 3. a 4. ročníku
Výtvarná výchova a informatická výchova (1. ročník)
Informatická výchova (2.,3. a 4. ročník)

1. 5. Klasifikácia a hodnotenie
podľa pedagogickej rady z 31. 08. 2008:
– klasifikácia známkami v 2 – 4. ročníku v predmetoch slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda,
– slovné hodnotenie v 1. ročníku, v 3. ročníku v prvom polroku vlastiveda a prírodoveda a výchovné predmety v ročníkoch 2.,3.a 4.
Žiakovi základnej školy, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete hodnotený slovne sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo:
a) „absolvoval“
– ak sa žiak aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu daného predmetu;
– ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval;
b) „neabsolvoval“
– ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti a preto sa vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval. Jeho celkové hodnotenie je „prospel“;
– ak na vyučovacej hodine žiak nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa. Celkové hodnotenie takéhoto žiaka je„neprospel“.

1. 7. Školský klub detí
Vychovávateľka: Bc. Alžbeta Mészárosová
Školský klub navštevuje 15 detí.

1. 8. Organizácia vyučovania

1.hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:55 – 9:40
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35
Obedňajšia prestávka 12:35 – 13:05
6. hodina 13:05- 13:50
2. POSLANIE A DLHODOBÉ CIELE ŠKOLY

2.1. V súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR Milénium
a s využitím možností školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti
IKT žiakov v našej škole.
Prostriedky:
– učebné plány pre 1. až 9. ročník ZŠ (RVI)
– projekty Infovek, Otvorená škola
– materiálne a personálne vybavenie školy v tejto oblasti
– krúžková činnosť v informatickej oblasti

2.2. Zabezpečiť prípravu na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol schopný kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, pripraviť človeka flexibilného a rozhľadeného, cieľavedomého a vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Výchovu a vzdelanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby, s dôrazom na meniace sa podmienky a požiadavky spoločnosti. Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučovanie a ďalšie), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov.
Premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné formy na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti. (Milénium)
Prostriedky:
– alternatívne a inovatívne vzdelávacie programy

2.3. Odhaliť a rozvíjať nadanie, talent a schopnosti každého jedinca, rozvíjať ho ponukou mimoškolských aktivít.
Prostriedky:
– ponuka mimoškolskej činnosti

3. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY PRE ŠKOLSKÝ ROK
– Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2008/2009 a všeobecne záväzné právne normy a predpisy MŠ SR uvedené v nich
– Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov schválený vládou SR uznesením č. 1193/2001
– Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa
– Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a SŠ
– Národný program boja proti drogám
– Učebné osnovy a učebné plány pre ZŠ
– Vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami
– Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR
– Koncepcia environmentálnej výchovy v školách z 28.8.1997

4. HLAVNÉ ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK

4.1. mravná výchova
– v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom o právach dieťaťa využívať vhodné metódy k oboznámeniu žiakov s ich právami a povinnosťami, dôsledne ich rešpektovať ale aj kontrolovať plnenie ich povinností a viesť žiakov k samostatnému kritickému mysleniu
– aktualizovať vnútorný poriadok školy pre žiakov, oboznámiť s ním žiakov i rodičov T: september 2004
– na všetkých vyučovacích hodinách hlavne EV vhodne využiť témy s výchovným cieľom a odstraňovať prejavy rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a posilňovať toleranciu
– priebežne monitorovať zmeny v správaní v súvislosti so zanedbávaním, fyzickým alebo psychickým týraním či šikanovaním, prípadné podozrenie okamžite nahlásiť vedeniu školy
– využívať vhodné témy v jednotlivých predmetoch, ale aj mimoškolské akcie ako exkurzie, besedy a výlety na posilnenie národného povedomia a regionálnej hrdosti žiakov a euroobčianstva.

4.2. pracovná výchova
– Praktickou činnosťou žiakov aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti sa podieľať na projekte „Zdravá škola“ prípravou racionálnych pokrmov z ovocia a zeleniny, výzdobou interiéru a exteriéru zeleňou a výrobou jednoduchých učebných pomôcok.
– Počas školského roka realizovať predajnú výstavu vianočných ozdôb a perníkov , ktoré žiaci zhotovia .
– V rámci materiálnych možností školy zamerať hodiny pracovnej výchovy na upevňovanie manuálnych zručností, tvorivosti s cieľom vytvoriť vlastné výrobky a zveľaďovať priestory školy.
– Pokračovať v starostlivosti o exteriér a okolie školy, ako aj v starostlivosti o kvetinovú výzdobu školy.
Z: Bergendiová, Vadkerti
4.3. estetická výchova
– uplatňovať zásady estetiky hlavne vo výchovných, podľa možností aj v ostatných predmetoch, snažiť sa byť osobným vzorom pre žiakov
– vlastnými výtvarnými prácami žiakov a ich návrhmi doplňovať estetickú úpravu interiéru školy
– zapájať sa do výtvarných, literárnych, hudobných a iných súťaží v oblasti estetiky
– zvýšenú pozornosť venovať estetickej úprave tried, viesť žiakov k vlastnému vytváraniu estetického mikroprostredia

4.4. telesná výchova
– formovať a upevňovať aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu hlavne prostredníctvom hodín TV, formou rôznych športových súťaží , zapojiť sa okresných súťaží
– zvyšovať telesnú zdatnosť krúžkovou činnosťou
– v priebehu školského roka zorganizovať:
1. plavecký výcvik pre všetky ročníky Z: T. Vadkerti
2. 1x didaktické hry pre I.st., Z: T. Vadkerti
3. 2x poldenná vychádzka do okolia Z: T. Vadkerti
4. 1x turistická vychádzka v Malých Karpatoch alebo v pohorí Tribeč Z: Z. Bergendiová

4.5. výchova k manželstvu a rodičovstvu
– dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s koncepciou výchovy
k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a podľa učebných osnov tohto predmetu
– realizovať ju hlavne v predmetoch prvouka a prírodoveda a pri vhodných literárnych ukážkach aj na hodinách čítania, pritom využívať publikáciu “Nenič svoje múdre telo”
Z: triedni učitelia a vychovávateľka

4.6. zdravotná, dopravná a environmentálna výchova
– Plniť úlohy tematického plánu dopravnej výchovy a návšteva DDI
– Zapojiť sa do dopravná súťaže Na bicykli bezpečne
– Plniť úlohy – Stratégia environonmentálneho vzdelávania na ZŠ
– Zdôrazňovať význam zložiek prírodného prostredia
– Venovať pozornosť poznaniu a ochrane regiónu
– Oboznamovať žiakov aktivitami na ochranu prírody a krajiny
– Využívať ekologické témy v rámci prírodovedných predmetov:
prírodoveda:
„Závislosť rastlín od prostredia krajiny“, „Starostlivosť štátu o ochranu prírody a jej chránené časti“, „Biologická rovnováha v prírode a jej význam“,„Potravinové vzťahy a závislosť medzi organizmami“, „Neživá príroda a jej vzťah k živej prírode“ Z: Vadkerti, Mészárosová

4.7. prevencia drogových závislostí , kriminality a šikanovania
– podieľať sa na realizácii úloh národného programu boja proti drogám, využívať spoluprácu s okresným psychológom vo všetkých predmetoch
– usporiadať prednášky a besedy s lekárom, psychologičkou a príslušníkmi polície na tieto témy
– pripraviť programy na túto tému podľa možností
– využiť vhodné ponuky pri akciách s touto tematikou
– priebežne monitorovať žiakov, spolupracovať s rodičmi žiakov, s PPP
Z: Mészárosová

4.8. čitateľská a literárna výchova
– V rámci vyučovania využívať podujatia školskej knižnice a iných knižníc a mimovládnych organizácií.
– Realizovať vyučovacie aj mimoškolské aktivity k Medzinárodnému týždňu vzdelávania (13.-17.november); Medzinárodnému dňu školských knižníc (23. októbra); týždňu slovenských knižníc (marec) a Dňu detskej knihy (2. apríl).
– Organizovať návštevy divadelných predstavení so žiakmi.
– Zapájať žiakov do literárnych a recitačných súťaží.
– Monitorovať a rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov formou prezentácií kníh a časopisov
v ranných komunitách a na vyučovaní
– Spolupracovať s materskou školou v oblasti motivácie a rozvoja čitateľských zručností a umeleckého prednesu.
Z: Mészárosová a triedni učitelia

5. MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ

5.1. V súlade so zák. č. 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení a systémom vzdelávacích poukazov pokračovať v práci krúžkov, prípadne vytvoriť nové podľa záujmu žiakov a priestorových a personálnych možností.

5.2. Pri organizovaní triednych výletov a exkurzií spolupracovať s rodičmi. V nadväznosti na učebné osnovy vypracovať a zakomponovať do plánov vychádzky a exkurzie.

6. PROJEKTY, ALTERNATÍVY A PRIORITY

6.1.Pokračovať v Projekte nadácie Škola dokorán

6.2. . Pokračovať v spolupráci s materskými školami so zameraním na prípravu žiakov na vstup do 1.ročníka a na prácu s IKT.
Koordinátorka: Z.Bergendiová

6.3. Pokračovať v Projekte ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
Vedúca projektu: Z. Bergendiová

6.4. Využiť možnosti, ktoré poskytuje projekt INFOVEK.
Koordinátor: Bergendiová

6.7. Pokračovať v projekte starostlivosti o chrup Zdravý úsmev v spolupráci s MUDr. Pasiarovou
Koordinátor: Bergendiová

7. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV

7.1.V oblasti odborného rastu pedagogických pracovníkov sa zamerať na:
– účasť na vzdelávacích akciách organizovaných MC Bratislava, združením malotriednych škôl v okrese Galanta
– výmenu skúseností v rámci predmetov, šírenie pozitívnych prvkov projektov existujúcich na škole medzi ostatných kolegov
– využiť možnosti vzdelávania prostredníctvom zameraných na rozvoj cudzích jazykov a IKT
– podporu tvorivosti a aktivity pedagogických pracovníkov, sebavzdelávanie a zapájanie sa do alternatívnych výchovno-vzdelávacích aktivít

7.2.V pracovno-právnej oblasti poskytovať pravidelné informácie o:
– pracovnej náplni zamestnancov
– obsahu zákonníka práce a iných pracovno-právnych predpisoch

7.3.BOZP a PO
– pravidelné školenia pred začiatkom školského roka v oblasti BOZP a PO
T: trvalý Z: Mičáni

7.4.Organizácia schôdzkovej činnosti:
– pedagogické rady 5 x
– pracovné porady 10 x
– schôdzkový deň – pondelok

8. SPOLUPRÁCA S RODIČMI

Jej ťažisko je v spolupráci vedenia školy s rodičovskou radou a Združením rodičov pri Základnej škole v Topoľnici. Zabezpečiť informovanosť rodičov o prospechu, správaní a aktivitách žiakov a o aktivitách školy. Naďalej organizovať v spolupráci s RR akcie pre deti, napr. oslavy MDD, Deň matiek, výlety a exkurzie . Každý triedny učiteľ zorganizuje počas roka minimálne tri stretnutia s rodičmi, z toho aspoň dve formou individuálnych pohovorov.
V rámci možností využiť spoluprácu s rodičmi pri organizovaní brigád pri úprave okolia školy.

9. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVNÝCH PORÁD

28.08.2008 (štvrtok o 09.00 hod.) PR – úväzky vyučujúcich, POP na školský rok 2008/2009, organizácia školského roka, hodnotenia výchovných predmetov a prírodovedy a vlastivedy v prvom polroku 3. ročníka

02.09.2008 ( utorok o 10.30 hod.) PP – plán práce na školský rok, plán práce na september, triedna agenda, zaradenie prvkov OČP do vyučovacích predmetov, doplnenie organizácie školského roka – nepovinné predmety
06.10.2008 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na október, upravené , informácia o krúžkovej činnosti, vyhodnotenie vzdelávacích a kultúrnych poukazov, spolupráca s rodičmi, zabezpečenie plaveckého výcviku cez jesenné prázdniny
03.11.2008 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na november, Medzinárodný týždeň vzdelávania, príprava inventarizácie,
24.11.2008 (pondelok o 13.00 hod.) PR – hodnotenie štvrťroka v prospechu, správaní a dochádzke,
08.12.2008 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na december, činnosť cez vianočné prázdniny, príprava vianočného programu ,
12.01.2008 (streda o 13.00 hod.) PP – plán práce na január, zápis žiakov do 1.roč. na šk.rok 2009/08, profesijná orientácia, priebežná informácia o projektoch, estetická úprava školy, lyžiarsky výcvik
24.01.2009(piatok o 13.00 hod.) PR – hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1.polrok.
02.02.2009 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na február, prevencia drogových závislostí a kriminality, súťaže a olympiády, Monitor 2009
02.03.2009 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na marec, športové súťaže, informácia o zápise žiakov do 1. ročníka, činnosť cez jarné prázdniny, Týždeň slovenských knižníc a Deň detskej knihy
06.04.2009 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na apríl, pestovateľské práce, starostlivosť o školský pozemok a výzdobu, úpravy a údržba tried, slovné hodnotenie
20.04.2009 (utorok o 09.00 hod.) PR – hodnotenie 3. štvrťroka v prospechu, dochádzke a správaní, výsledky Monitoru 2009, rozmiestnenie žiakov na SŠ a OU
04.05.2009 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na máj, vyhodnotenie športových súťaží, zabezpečenie školských výletov a exkurzií, plavecký výcvik pre 6. ročník
25.05.2009 (pondelok o 13.00 hod.) PP – plán práce na jún, vyhodnotenie projektov, úprava okolia školy, príprava MDD, OČP
22.06.2009 (pondelok o 13.00 hod.) PR – hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za školský rok, vyhodnotenie plánu práce na školský rok 2008/09

10. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY

Cieľom vnútroškolskej kontroly je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov.
Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly:
1. Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, kontrola uplatňovania a dodržiavania učebných osnov, časovo-tematických plánov, štandardov, sledovanie úrovne a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovaní
2. Kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň vedenia, vecnosť, správnosť zápisov).
3. Rozbor žiackych písomných prác.
4. Rozbor testov overejúcich zvládnutie základného učiva žiakmi predpísaného štandardami.
5. Kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodržiavania zásad BOZP a PO.
6. Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi a dodržiavanie vnútorného poriadku školy.
7. Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy.

V riadiacej práci:
– Akceptovať osobnosť učiteľa , jeho tvorivosť, slobodu vo výbere efektívnych metód a nových foriem práce, ale vyžadovať osobnú zodpovednosť za kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu, plnenie učebných osnov, štandardov a pokynov ŠŠI.
– Podporovať spoluprácu a kooperáciu medzi vedením a vyučujúcimi, vytvárať vhodné podmienky na tvorivú atmosféru.
– Zabezpečiť metodickú pomoc nekvalifikovaným učiteľom.
– Spolupracovať s metodickými centrami.
– Uskutočňovať pedagogické pozorovania v procese učenia sa detí s následnými rozbormi.
– Taktne a nekompromisne poukazovať na porušovanie vnútorného poriadku a pracovnej disciplíny, v prípade potreby vyvodzovať dôsledky.

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti:
1. Priamu hospitačnú činnosť vo výchovno-vyučovacom procese organizovať rovnomerne na všetkých vyučujúcich
2. Kontrola pedagogickej dokumentácie RŠ:
Triedne výkazy 3x (začiatok školského roka, polrok, koniec školského roka).
Triedne knihy a klasifikačné záznamy priebežne.
Termín :2 x mesačne Z: RŠ
3. Písomné previerky vedomostnej úrovne žiakov:
Písomné práce z jednotlivých predmetov podľa časovo-tematických plánov.
Vstupné previerky zo SJ a M
T: september Z: RŠ
Výstupné previerky zo SJ a M
T: jún Z: RŠ
4. Kontrola organizácie BOZ pri školských výletoch, exkurziách, plaveckom výcviku
T: podľa potreby Z: RŠ
Kontrola BOZ na Tv
T: raz za štvrťroka Z: RŠ
Kontrola požiarnej bezpečnosti.
T: raz za štvrťroka Z: ZRŠ
5. Kontrolu pedagogického dozoru nad žiakmi zamerať na včasný nástup dozorkonajúcich pedagogických pracovníkov na dozor, činnosť detí počas veľkých prestávok, presun žiakov do telocvične a dozor v školskej jedálni.
T: priebežne Z: RŠ
6. Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy podľa potreby.

Ďalšie úlohy v oblasti kontrolno-hospitačnej činnosti:
September
Kontrola časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov . Z: RŠ
Organizácia nepovinných predmetov. Z: ZRŠ
Rozbor vstupných previerok z matematiky a slovenského jazyka. Z : RŠ
Október
Vytváranie pozitívnej klímy na vyučovaní – komunikácia v procese učenia sa. Z: RŠ
Rozvoj schopností a zručností žiakov v mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť. Z: RŠ
Adaptácia žiakov v 1.ročníku. Z: RŠ
November
Práca triedneho učiteľa, spolupráca s rodičmi . Z: RŠ
Sledovanie procesu aktívneho učenia sa žiakov, učebné pomôcky na hodinách. Z: RŠ
December
Kontrola kabinetných zbierok a inventarizácia. Z: RŠ
Práca s talentovanými deťmi, individuálny prístup učiteľa k žiakom. Z: RŠ
Január
Motivácia, hodnotenie a klasifikácia žiakov. Spôsoby hodnotenia žiaka, sebahodnotenie
Z: RŠ
Vyhodnotenie nepovinných predmetov a krúžkovej činnosti Z: RŠ
Február
Vedenie školskej kroniky. Z: RŠ
Práca na projektoch. Z: RŠ
Marec
Rozvoj čitateľských zručností žiakov na hodinách jazykov, úroveň čítania s porozumením.
Z: RŠ
Apríl
Informatizácia procesu učenia sa – prvky IKT na vyučovaní. Z: RŠ
Úroveň vyučovania výchovných predmetov, výchova k ľudským právam, spolupráca učiteľov výchov s koordinátorom prevencie. Z: RŠ
Máj
Využitie prvkov OČP a environmentálnej výchovy v prírodoved. predmetoch . Z: RŠ
Zavádzanie inovačných prvkov vo vyučovaní. Z: RŠ
Jún
Uplatňovanie požiadaviek na vedomosti a zručnosti vo vzdelávacích štandardoch pri upevňovaní a preverovaní trvalosti základných poznatkov. Výstupné vedomostné testy, výstupné previerky z matematiky a slov. jazyka. Z: RŠ

12. SPRÁVA KABINETOV

Učiteľská a žiacka knižnica – Mészárosová
Učebné pomôcky v skriniach na chodbe – Bergendiová
Lopty a pomôcky na telesnú výchovu – Vadkerti