Schválené VZN č. 2/2019 - miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od roku 2020 - Topoľnica

Schválené VZN č. 2/2019 – miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od roku 2020

0

Obec Topoľnica zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktoré bolo schválené na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 11.12.2019.

v Topoľnici, dňa 12.12.2019

VZN 2-2019 – POPLATOK OD ROKU 2020

Prílohy