Rozhodnutie - Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 1 - Topoľnica

Rozhodnutie – Územný plán obce Kajal – Zmeny a doplnky č. 1

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo: OU-GA-OSZP-2019/008100/AF. Predmetom rozhodnutia je skutočnosť, že navrhovaný strategický dokument “Územný plán obce Kajal – Zmeny a doplnky č.1” sa po ukončení zisťovacieho konania nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v Topoľnici, dňa 24.06.2019

Rozhodnutie – ÚP Kajal

 

Prílohy