Rozhodnutie Okresného úradu v Galante - Výroba betónovej zmesi - Compaq Elkomix, Galanta - Kajal - Topoľnica

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – Kajal

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu v Galante vo veci navrhovanej činnosti “Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – Kajal” umiestnenej na pozemku parc. č. 875/13, k. ú. Kajal.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

v Topoľnici, dňa 17.12.2019

Rozhodnutie

Prílohy