Rozhodnutie Okresného úradu Šaľa - Územný plán obce Diakovce - Topoľnica

Rozhodnutie Okresného úradu Šaľa – Územný plán obce Diakovce

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec informuje verejnosť v súlade s § 7 odsek 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o vydaní Rozhodnutia číslo OU-SA-OSZP-2019/005700-22 Okresným úradom v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie. Na základe predmetného rozhodnutia sa strategický dokument “Územný plán obce Diakovce – Zmeny a doplnky č. 1/2019” nebude ďalej posudzovať.

v Topoľnici, dňa 06.08.2019

Diakovce – rozhodnutie

Prílohy