Rozhodnutie na povolenie k predčasnému užívaniu - Obchvat Galanta

Rozhodnutie na povolenie k predčasnému užívaniu – Obchvat Galanta

0

Vážení obyvatelia,

v prílohe je pripojené Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo veci povolenia k predčasnému užívaniu stavby: “Cesta I/75 Galanta obchvat, 3. stavba”.

V Topoľnici, dňa 16.06.2015

Prílohy