Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Topoľnica - Topoľnica

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Topoľnica

0

Obec Topoľnica v roku 2019 získala nenávratný finančný príspevok na projekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Topoľnica. V rámci projektu boli na budove Kultúrneho domu v našej obci vymenené okná a dvere, vymenená strešná krytina a zateplená celá budova.

 

prijímateľ Obec Topoľnica
sídlo Topoľnica 13, 925 92 pošta Kajal
IČO 00306231
kód projektu 074TT220068
výzva č. 22/PRV/2017
číslo opatrenia/podopatrenia Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry