Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 - Topoľnica

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

0

Obec Topoľnica v zmysle § 18f) odsek 1 písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2017 v obci Topoľnica.

Návrh plánu kontrolnej činnosti musí byť v zmysle uvedeného paragrafu najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

v Topoľnici, dňa 22.05.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017