Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016