Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 1 - Topoľnica

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1

0

DOPLNENIE K ZMENÁM A DOPLNKOM č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TOPOĽNICA:

Dňa 20.09.2016 je zverejnená prepracovaná textová časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľnica.  Zmena spočíva v opravení strany číslo 35 v textovej časti na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pobočka Galanta. Zmena v textovej časti na strane 35 je vyznačená farebne. Dokument je označený názvom : Topoľnica ZaD 1 textová časť UPRAVENÁ !!! a je zverejnená vo formáte PDF.

v Topoľnici, dňa 20.09.2016

doplnila: Gabriela Kelecsényiová, referentka obce Topoľnica

topolnica-zad-1-textova-cast-upravena

Obec Topoľnica ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1“ v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkou Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola doručená listom zo dňa 11.07.2016 pod č. OU-GA-OSZP-2016/008040 (v prílohe), informuje občanov, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Topoľnici, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to po dobu 14 dní, v pracovných dňoch od 07:30 hodiny do 16.00 hodiny.

Oznámenie o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom „Územný plán obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 1“ je zverejnené na internetovej stránke obce www.topolnica.sk.

Verejnosť môže svoje stanoviská k oznámeniu prekladať na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta v lehotách určených v § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 24/2006 Z. z ., t. j. do 15 dní od zverejnenia,t.j. do 30.07.2016.

Vyvesené: 15.07.2016

Zvesené: ………………………

Nižšie sú pripojené nasledovné dokumenty: List Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 11.07.2016 pod č. OU-GA-OSZP-2016/008040, Informácia o oznámení podpísaná starostom obce, Oznámenie o strategickom dokumente a všetky výkresy v jednom súbore vo formáte PDF.

Zoltán Szilvási, starosta obce

 

Topoľnica ZaD 1 Vykres 6Topoľnica ZaD 1 Vykres 5Topoľnica ZaD 1 Vykres 4BTopoľnica ZaD 1 Vykres 4ATopoľnica ZaD 1 Vykres 3Topoľnica ZaD 1 Vykres 2B2Topoľnica ZaD 1 Vykres 2B1Topoľnica ZaD 1 Vykres 2A2Topoľnica ZaD 1 Vykres 2A1Topoľnica ZaD 1 Vykres 1

Prílohy