Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Kajal - Topoľnica

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Kajal

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec touto cestou zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Kajal.

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie i strategickom dokumente je k nahliadnutiu v listinnom vyhotovení u: Obec Kajal, Kajal s.č. 20, 925 92  Kajal a na Okresnom úrade v Galante, odobr starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 01  Galanta

alebo je zverejnené na webovom sídle: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kajal

Územný plán obce Kajal

Prílohy