Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou - Mesto Galanta - Topoľnica

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou – Mesto Galanta

0

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou:

Mesto Galanta ako určený stavebný úrad podľa § 119 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania stavieb:

„Kráľová nad Váhom ES, 22kV TS0810-117, VN 102 – VNK – stavebné objekty: SO 01 VN káblové vedenie ES-TS0810-117“,
v pozemkoch v k. ú. Kráľová nad Váhom, Kajal, Topoľnica, Galanta, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Galanta pod č. OSP-2017/3739-PE zo dňa 12.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018.

a

„Kráľová nad Váhom ES, 22kV TS0810-117, VN 102 – VNK – stavebné objekty: SO 02 VN káblové vedenie ES-VN 102, SO03 VN úprava vzdušných vedení VN102/359“,
v pozemkoch v k. ú. Kráľová nad Váhom, Kajal, Topoľnica, Galanta, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Galanta pod č. OSP-2017/3740-PE zo dňa 12.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018.

V prílohe sú pripojené obidve oznámenia.

v Topoľnici, dňa 22.02.2019ň

2019_00455_02390_Západoslovenská distribučná-Kráľová nVáhom ES 22kV TS0810-117 VN 102-VNKSO02SO03-OZNÁMENIE VV

2019_00456_02391_Západoslovenská distribučná-Kráľová nVáhom ES 22kV TS0810-117 VN 102-VNKSO01-OZNÁMENIE VV